Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1154 af 05. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1403 af 03. oktober 2022

§ 6

Ansøger skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Revisorerklæringen efter stk. 1 skal bl.a. omfatte:

  • 1) En vurdering af grundlaget for den af ansøger udarbejdede opgørelse over kompensationsberettigede produktionsomkostninger, jf. § 4.

  • 2) En vurdering af, hvorvidt det af ansøger opgjorte indtægtstab for kompensationsperioden svarer til ansøgers salgsindtægter i den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår, jf. § 5, stk. 1 eller den valgte referenceperiode i henhold til § 5, stk. 2, 3 eller 4.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter stk. 1, såfremt ansøgningen udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms pr. ansøgning.