Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1154 af 05. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1403 af 03. oktober 2022

§ 4

Ansøger skal opgøre og oplyse sine omkostninger knyttet til produktion af de publikumsrettede aktiviteter, som var planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. også § 1, stk. 2, nr. 1-6, men som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Stk. 2 Opgørelsen skal omfatte faktisk afholdte produktionsomkostninger og produktionsomkostninger, der endnu ikke er afholdt, men som skal afholdes som følge af, at der er tale om forpligtende, uopsigelige kontrakter eller som følge af, at der er tale om kontrakter om aflønning af kunstnere.

Stk. 3 Har ansøger modtaget indtægter i form af øremærkede midler, herunder offentlige tilskud, fondsmidler, sponsorater eller salgsindtægter, jf. § 2, nr. 6, som dækker produktionsomkostningerne knyttet til de publikumsrettede aktiviteter, skal disse indtægter fratrækkes i opgørelsen af produktionsomkostninger.

Stk. 4 Produktionsomkostninger, som ansøger forventer at kunne genaktivere på et senere tidspunkt, jf. § 2, nr. 3, skal fratrækkes i opgørelsen af produktionsomkostninger.

Stk. 5 Hvis der søges om kompensation til en publikumsrettet aktivitet, der allerede var påbegyndt inden den første dag i kompensationsperioden, og/eller når aktiviteten var planlagt til at vare længere end til og med den sidste dag i kompensationsperioden, jf. §1, stk. 2, skal der ske en forholdsmæssig nedskrivning af de opgjorte produktionsomkostninger.

Stk. 6 Nedskrivning efter stk. 5 sker ved at foretage en procentmæssig beregning af, hvor stor en andel af aktiviteten, der ligger uden for kompensationsperioden, sammenholdt med den andel, der ligger inden for kompensationsperioden. Den procentmæssige andel af dage f.eks. forestillingsdage eller udstillingsdage, der ligger uden for kompensationsperioden, fratrækkes efterfølgende de opgjorte produktionsomkostninger.