Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1154 af 05. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1403 af 03. oktober 2022

§ 11

Institutionen skal indsende en opgørelse til Slots- og Kulturstyrelsen over institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, inklusive kompensationer og tilskud fra andre COVID-19-støtteordninger. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Hvis institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 I forbindelse med afrapporteringen kan Slots- og Kulturstyrelsen udtage ansøgninger til yderligere kontrol efter væsentlighed.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation:

  • 1) hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, eller

  • 2) hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.