Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1154 af 05. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1403 af 03. oktober 2022 og bekendtgørelse nr. 1496 af 05. december 2023

I medfør af akt nr. 170 af 14. maj 2020, akt nr. 306 af den 17. september 2020, akt nr. 35 af 12. november 2020, akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 179 af 18. marts 2021 og akt nr. 215 af 22. april 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes der kompensation til kulturinstitutioner m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. dog stk. 6-8, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere for de i stk. 2, nr. 1, litra a og b nævnte perioder, 135.000 kr. eller mere for de i stk. 2, nr. 1, litra c og d nævnte perioder, 250.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra a nævnte periode, 325.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra b nævnte periode, 100.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra c nævnte periode, 175.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra d nævnte periode, 125.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra e nævnte periode, 75.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra f nævnte periode, 250.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3, litra a nævnte periode, 400.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3, litra b nævnte periode, 100.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3 , litra c nævnte periode, 250.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3, litra d nævnte periode, 200.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3, litra e nævnte periode eller 150.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 3, litra f nævnte periode, og som har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Stk. 2 Der kan søges om kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, jf. § 4, stk. 3, og som ikke kan genaktiveres, jf. § 4, stk. 4, når den publikumsrettede aktivitet var planlagt til afholdelse inden for de i stk. 2 nævnte perioder, dog gives der maksimalt kompensation for 80 pct. af de kompensationsberettigede produktionsomkostninger, jf. § 4, som aldrig kan overstige 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden, jf. § 7, stk. 2. Der kan ansøges for en af følgende kompensationsperioder:

 • 1) For ansøgninger modtaget til og med den 11. april 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes:

  • a) Fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020.

  • c) Fra og med den 9. marts til og med den 31. oktober 2020.

  • d) Fra og med den 9. marts til og med den 31. december 2020.

 • 2) For ansøgninger modtaget til og med den 9. juni 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes, jf. dog stk. 4:

  • a) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 5. april 2021.

  • c) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

  • d) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 5 april 2021.

  • e) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 5. april 2021.

  • f) Fra og med den 1. januar 2021 til og med den 5. april 2021.

 • 3) For ansøgninger modtaget fra og med den 16. juni 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes, jf. dog nr. 4:

  • a) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • c) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

  • d) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • e) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • f) Fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.

 • 4) For ansøgninger modtaget fra og med den 10. juni 2021 til og med den 15. juni 2021 kan kompensationsperioderne i litra 2 og 3 anvendes.

Stk. 3 Der kan søges om kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, jf. stk. 2, når den publikumsrettede aktivitet var påbegyndt inden den første dag i kompensationsperioden, jf. stk. 2, og/eller når aktiviteten var planlagt til at vare længere end til den sidste dag i kompensationsperioden, jf. stk. 2, idet der dog alene ydes kompensation for produktionsomkostninger, som vedrører kompensationsperioden, jf. § 4, stk. 5 og stk. 6.

Stk. 4 Der kan som udgangspunkt kun søges om kompensation én gang pr. produktion. Hvis ordningen forlænges, kan der dog indsendes en tillægsansøgning for den forlængede periode.

Stk. 5 Retten til kompensation tilkommer selvejende og kommunale institutioner samt fonde, foreninger m.v. som modtager et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. dog stk. 6-8.

Stk. 6 Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret samt Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, professionelle musicalproducenter uden egen fast scene, og videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30. er også berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Stk. 7 Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen:

 • 1) Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet.

 • 2) Ikkekommercielle lokale tv- og radiostationer, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, DR og andre medieudbydere.

 • 3) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig.

 • 4) Musikskoler som modtager tilskud fra § 21.22.17.10.

 • 5) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Stk. 8 Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Stk. 9 Ansøger kan ikke søge om kompensation fra denne ordning og om tilskud fra Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter til den samme produktion.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Kompensationsperioden:

  • a) Perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

  • b) Perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • c) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

  • d) Perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 5 april 2021.

  • e) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • f) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.

 • 2) Produktionsomkostninger: Nettoomkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, f.eks. en forestilling eller en udstilling i form af omkostninger til markedsføring, genstandslån, værkproduktion, konservator, lysdesign, royalties, manuskripter, kompositioner, scenografi og lignende.

 • 3) Produktionsomkostninger der kan genaktiveres: Omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, jf. nr. 2, som ved aktivering på et senere tidspunkt forventes at generere en økonomisk indtjening.

 • 4) Driftstilskud: Tilskud som tilskudsmodtagere frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål og som med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner, forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter hverken tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lign. eller anlægstilskud.

 • 5) Modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet: Kulturinstitutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond), offentlige driftstilskud, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til en selvejende institution m.v. (f.eks. Det Københavnske Teatersamarbejde), samt driftstilskud, der er udlagt i regionale kulturaftaler med kommuner, med undtagelse af de i § 1, stk. 6, nævnte driftstilskud.

 • 6) Salgsindtægter: Indtægter som hidrører fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og lignende, f.eks. indtægter fra billetsalg og entre, salg af forestillinger, koncerter og værker, salg af rettigheder, udlejning af lokaler, kursusvirksomhed, salg af programmer, cafédrift, salg af merchandise og lignende.

Kapitel 3 Betingelser for ansøgning om kompensation
§ 3

Ansøger skal på tro og love erklære, at de publikumsrettede aktiviteter, hvortil der søges om kompensation for produktionsomkostninger, har måttet aflyses eller udskydes eller væsentligt ændres, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

§ 4

Ansøger skal opgøre og oplyse sine omkostninger knyttet til produktion af de publikumsrettede aktiviteter, som var planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. også § 1, stk. 2, nr. 1-6, men som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Stk. 2 Opgørelsen skal omfatte faktisk afholdte produktionsomkostninger og produktionsomkostninger, der endnu ikke er afholdt, men som skal afholdes som følge af, at der er tale om forpligtende, uopsigelige kontrakter eller som følge af, at der er tale om kontrakter om aflønning af kunstnere.

Stk. 3 Har ansøger modtaget indtægter i form af øremærkede midler, herunder offentlige tilskud, fondsmidler, sponsorater eller salgsindtægter, jf. § 2, nr. 6, som dækker produktionsomkostningerne knyttet til de publikumsrettede aktiviteter, skal disse indtægter fratrækkes i opgørelsen af produktionsomkostninger.

Stk. 4 Produktionsomkostninger, som ansøger forventer at kunne genaktivere på et senere tidspunkt, jf. § 2, nr. 3, skal fratrækkes i opgørelsen af produktionsomkostninger.

Stk. 5 Hvis der søges om kompensation til en publikumsrettet aktivitet, der allerede var påbegyndt inden den første dag i kompensationsperioden, og/eller når aktiviteten var planlagt til at vare længere end til og med den sidste dag i kompensationsperioden, jf. §1, stk. 2, skal der ske en forholdsmæssig nedskrivning af de opgjorte produktionsomkostninger.

Stk. 6 Nedskrivning efter stk. 5 sker ved at foretage en procentmæssig beregning af, hvor stor en andel af aktiviteten, der ligger uden for kompensationsperioden, sammenholdt med den andel, der ligger inden for kompensationsperioden. Den procentmæssige andel af dage f.eks. forestillingsdage eller udstillingsdage, der ligger uden for kompensationsperioden, fratrækkes efterfølgende de opgjorte produktionsomkostninger.

§ 5

Ansøger skal opgøre og oplyse sit indtægtstab for kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning af salgsindtægterne, jf. § 2, nr. 6, for den seneste tilsvarende periode, der ikke var påvirket af myndighedernes foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden efter stk. 1, 2. pkt. ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioderne i stk. 1 og stk. 2. ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, søge om i stedet at basere beregningen på en sammenligning med en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

Stk. 4 For institutioner, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, jf. stk. 1, 2. pkt. danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Kapitel 4 Revisorerklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation
§ 6

Ansøger skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Revisorerklæringen efter stk. 1 skal bl.a. omfatte:

 • 1) En vurdering af grundlaget for den af ansøger udarbejdede opgørelse over kompensationsberettigede produktionsomkostninger, jf. § 4.

 • 2) En vurdering af, hvorvidt det af ansøger opgjorte indtægtstab for kompensationsperioden svarer til ansøgers salgsindtægter i den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår, jf. § 5, stk. 1 eller den valgte referenceperiode i henhold til § 5, stk. 2, 3 eller 4.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter stk. 1, såfremt ansøgningen udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms pr. ansøgning.

Kapitel 5 Beregning af kompensationen
§ 7

Kompensationen beregnes som 80 pct. af ansøgers kompensationsberettigede produktionsomkostninger efter § 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kompensationen kan sammen med kompensationen fra andre offentlige COVID-19 støtteordninger for kompensationsperioden maksimalt udgøre 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden, jf. § 5.

Kapitel 6 Ansøgning og dokumentation
§ 8

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningens form og indhold fastlægges af Slots- og Kulturstyrelsen og bekendtgøres på styrelsens hjemmeside www.slks.dk.

Stk. 3 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation, erklæringer, opgørelser m.v., som foreskrevet i kapitel 3.

Stk. 4 Ansøger skal, når den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr., sammen med ansøgningsblanketten, dokumentation, erklæringer, opgørelser m.v. efter kapitel 3 indsende en revisorerklæring, udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor, jf. kapitel 4.

Stk. 5 Hvis ansøger i forbindelse med ansøgningen har benyttet sig af revisorbistand, jf. kapitel 4, skal dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen ligeledes vedlægges ansøgningsblanketten.

Stk. 6 Ansøger skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte. Tro- og love-erklæringen skal underskrives af ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand, og den daglige leder/ledelse.

Stk. 7 Hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, er ansøger forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

§ 9

Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.

Stk. 4 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 3, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation.

Kapitel 7 Udbetaling af kompensation
§ 10

Udbetaling af kompensation vil ske, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for kompensationen, jf. kapitel 3, er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for produktionsomkostninger, der ikke kan dokumenteres, eller hvor den fremsendte dokumentation m.v. er utilstrækkelig.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto.

Stk. 3 Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 8 Afrapportering, efterregulering og tilbagebetaling
§ 11

Institutionen skal indsende en opgørelse til Slots- og Kulturstyrelsen over institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, inklusive kompensationer og tilskud fra andre COVID-19-støtteordninger. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Hvis institutionens faktisk afholdte produktionsomkostninger og indtægter i kompensationsperioden afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 I forbindelse med afrapporteringen kan Slots- og Kulturstyrelsen udtage ansøgninger til yderligere kontrol efter væsentlighed.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation:

 • 1) hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, eller

 • 2) hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Kapitel 9 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 12

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2025.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1516 af 23. oktober 2020 om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet ophæves.