Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 50

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 50

Institutionen skal indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning, herunder den kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt. Hvis institutionens seneste resultat er negativt, jf. § 42 skal institutionen yderligere indsende resultat for kompensationsperioden. Hvis institutionen er omfattet af § 40, stk. 2, skal institutionen oplyse de faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden. Oplysningerne efter 1., 3. og 4. pkt. skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Hvis institutionens faktiske kommercielle omsætning i kompensationsperioden, faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat, faktiske udækkede faste omkostninger eller øvrige oplysninger angivet efter § 46, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Udenrigsministeriet på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 39, stk. 2-4, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger, jf. §§ 46-50, stk. 1, har resulteret i, at Udenrigsministeriet har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Hvis efterreguleringen af institutionens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020, bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020, bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021 samt denne bekendtgørelse, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 41, stk. 2, at institutionen indsender en erklæring efter § 49, stk. 3.

Stk. 4 Institutioner der, jf. stk. 3, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 41, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 41, stk. 2.

Stk. 5 Udenrigsministeriet kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller frist fastsat af Udenrigsministeriet i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 2, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.