Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 46

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

§ 46

Institutionens ansøgning om kompensation, jf. § 45, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som institutionen ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Institutionens forventede omsætning, herunder den kommercielle omsætning i kompensationsperioden, som dog for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3, og kapitel 5 skal oplyses i forhold til den forventede kommercielle omsætning samt den forventede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden.

 • 4) Institutionens realiserede omsætning, herunder den kommercielle omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a-b:

  • a) Institutionens realiserede kommercielle omsætning samt realiserede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner for referenceperioden for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5, jf. dog litra b.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder og starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020, jf. § 8, stk. 3, § 12, stk. 3, § 15, stk. 3, § 18, stk. 3, § 21, stk. 3, § 23, stk. 3, § 28, stk. 3, § 31, stk. 3, § 35, stk. 3, § og 38, stk. 3.

 • 5) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog nr. 6. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 5, som følge af at være stiftet senere end den 1. december 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Institutionens realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Institutionens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter. Hvis institutionen ikke kan opfylde 1. pkt., anvendes én af følgende:
   i) Institutioner, der er stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger fra institutionens stiftelsesdato frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra institutionens stiftelsesdato til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter.
   ii) Institutioner, der er stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger de seneste 30 dage beregnet op til dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden de seneste 30 dage fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter.

 • 7) Seneste resultat, jf. § 4, nr. 19, såfremt dette er negativt, for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5.

 • 8) Institutioner, der er omfattet af § 42, stk. 2, skal efter anmodning fra Udenrigsministeriet indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for institutionens kompensationsperiode.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 40, stk. 2, skal oplyse forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, jf. § 4, nr. 21. Institutioner omfattet af § 40, stk. 2, nr. 1, skal dokumentere, at institutionen har enten ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en kommerciel omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

 • 10) Institutioner omfattet af §§ 6, 10, 26 og 33 skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte institution, som de er direkte leverandører til.

 • 11) Revisors erklæring efter § 47, stk. 1-3.

 • 12) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 47, stk. 1-3.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte.

Stk. 3 Institutioner, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 1028 af 17. juni 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1857 af 11. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 44, stk. 2.

Stk. 4 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomstårene 2020 og 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 44, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.