Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 40

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

§ 40

En institution, der modtager kompensation efter § 39, stk. 2, og som er omfattet af § 5, stk. 2, og § 6 i kapitel 3, kapitel 4-12, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EUR indtil 31. december 2021. Beregningen af, om loftet på 1,8 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a). Institutioner der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En institution stiftet senest den 9. marts 2020 og omfattet af § 39, stk. 2, der har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021. Institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019. Kompensationen som beregnet under § 39, stk. 2, må endvidere ikke overstige:

  • 1) 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller

  • 2) 70 pct. for øvrige institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 3 En institution, der modtager kompensation efter § 42, stk. 3 og 4, 1. pkt., og hvor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes restriktionen i § 5, stk. 1, i kapitel 3, og kapitel 5, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned. Institutioner omfattet af § 42, stk. 5, kan for institutionens kommercielle omsætningsnedgang, der skyldes restriktionen i § 1, stk. 5, nr. 3, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.