Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

I medfør af akt nr. 259 af 25. juni 2020, akt nr. 305 af 17. september 2020, akt nr. 149 af 28. januar 2021 og akt nr. 161 af 11. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet omsætningsnedgang på minimum 30 pct., jf. § 39, stk. 2, eller minimum 35 pct., jf. § 39 stk. 3, som følge af COVID-19.

Stk. 2 Retten til kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger tilkommer foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

Stk. 3 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.

Stk. 5 Kompensationsordningen gælder for institutioner ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 3.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, i forhold til institutionens normale åbningstider, jf. kapitel 4.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af COVID-19, jf. kapitel 5.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 6.

 • 5) Grænselukninger, jf. kapitel 7.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, jf. kapitel 8.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 9.

 • 8) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 10.

 • 9) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 11.

 • 10) Delvis nedlukning i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. kapitel 12.

§ 2

En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne bekendtgørelse under Udenrigsministeriets område, hvis Udenrigsministeriet yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2 Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer eller en selvejende institution, forening m.v.

Stk. 3 Modtager foreningen, den selvejende institution eller fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§ 3

Udenrigsministeriets administrerer kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab eller organisation, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

 • 2) Leverandør: En virksomhed, der har en omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder m.v., der er ramt af COVID-19 restriktioner. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner m.v. mellem disse virksomhedstyper m.v.

 • 3) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 4) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 5) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 6) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

 • 7) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

 • 8) Faste omkostninger: En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 43, stk. 2-5 omfattet. Faste omkostninger omfatter ikke løn, jf. § 43, stk. 2. Institutionen skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 9) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter ikke B-indkomst.

 • 10) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 11) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 12) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 13) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætningsandel af den samlede omsætning.

 • 14) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 15) Kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Institutionen skal opgøre kommerciel omsætning ud fra de samme principper som i institutionens senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal institutionen opgøre kommerciel omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage kommerciel omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at den kommercielle omsætning kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen. Institutionen skal kun medtage kommerciel omsætning fra:

  • a) De af institutionens lokaler, som har forbud mod at holde åbent.

  • b) Arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 3, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, jf. dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

  • c) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • d) Institutioner med registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminaler, hvor der ydes services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra c.

  • e) Flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  • f) Salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

 • 16) Kommerciel omsætningsnedgang: Forskellen mellem institutionens kommercielle omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden. Kommerciel omsætningsnedgang beregnes som:

  • a) For institutioner omfattet af § 5, stk. 2, § 6 i kapitel 3, kapitel 4 og kapitel 6-13, beregnes omsætningsnedgangen som kommerciel omsætning i referenceperioden fratrukket kommerciel omsætning i kompensationsperioden divideret med kommerciel omsætning i referenceperioden.

  • b) For institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5, beregnes omsætningsnedgangen som kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i referenceperioden fratrukket kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden, divideret med kommerciel omsætning i referenceperioden.

 • 17) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der gælder en COVID-19-restriktion, jf. § 1, stk. 4, og hvor der ydes kompensation for institutionens kommercielle andel af faste omkostninger i det antal dage, hvor institutionen er omfattet af restriktionen.

 • 18) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, institutionens nedgang i kommerciel omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til.

 • 19) Seneste resultat:

  • a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab, jf. dog litra b-d.

  • b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to, jf. dog litra c-d.

  • c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a eller b, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

  • d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 20) Balancesum: Summen af alle institutionens aktivposter, jf. årsregnskabsloven § 7, stk. 3, nr. 1.

 • 21) Udækkede faste omkostninger: De faste omkostninger i kompensationsperioden som ikke er blevet dækket af institutionens kommercielle omsætning eller andre indtægter, svarende til institutionens negative resultat i kompensationsperioden i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak art. 87(c) samt principperne i revisorerklæringens Bilag 2 til ansøgningen og skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Kapitel 3 Forbud mod at holde åbent
Kompensationsberettigede virksomheder
§ 5

Institutioner, der den 1. november 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 5, nr. 1, er berettiget til kompensation efter § 39, stk. 4, så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 28. februar 2021.

Stk. 2 Hvis forbuddet, jf. stk. 1, ophæves i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, kan institutionen modtage kompensation efter § 39 stk. 2, i de efterfølgende 30 dage fra og med den dato, forbuddet i stk. 1 ophæves.

§ 6

Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, jf. § 5, er berettiget til kompensation efter § 39 stk. 2, for samme periode, som institutionen omfattet af § 5, vil være berettiget til kompensation.

Kompensationsperiode
§ 7

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af §§ 5 og 6 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 8

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 7 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-4.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-4.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 42, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 42, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 4 Begrænset åbningstid
Kompensationsberettigede institutioner
§ 9

Institutioner, der er ramt af en restriktion om begrænset åbningstid, jf. § 1, stk. 5, nr. 2, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

§ 10

Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af restriktionen om begrænset åbningstid, jf. § 9, er berettiget til kompensation efter § 39, stk. 2, for samme periode, som institutionen omfattet af § 9, vil være berettiget til.

Kompensationsperiode
§ 11

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af §§ 9 og 10 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 12

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 11 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 5 Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
Kompensationsberettigede institutioner
§ 13

Institutioner, der oplever kommerciel omsætningsnedgang, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, i en periode efter § 14, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger, jf. § 1, stk. 5, nr. 3, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 3, jf. dog § 39, stk. 5.

Kompensationsperiode
§ 14

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af § 13 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 15

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 14 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-4.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-4.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-4.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 45, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under § 42, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Kapitel 6 Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
Kompensationsberettigede institutioner
§ 16

Institutioner, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til private arrangementer uden for private hjem for mere end 50 personer, der er ramt af forbud mod forsamling på mere end 50 personer, jf. § 1, stk. 5, nr. 4, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

Kompensationsperiode
§ 17

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af § 16 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 18

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 17 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 7 Grænselukninger
Kompensationsberettigede institutioner
§ 19

Institutioner, der som følge af grænselukninger, jf. § 1, stk. 5, nr. 5, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2, såfremt de kan dokumentere kommerciel omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

 • 1) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

 • 2) Institutionen havde før den 1. november 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af nr. 1.

 • 3) Institutionens kommercielle omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kompensationsperiode
§ 20

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af § 19 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 21

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 20 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 8 Udenrigsministeriets rejsevejledning
Kompensationsberettigede institutioner
§ 22

Institutioner, jf. § 1, stk. 5, nr. 6, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2, i tilfælde:

 • 1) hvor den kommercielle omsætning er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor omsætningen er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne, og

 • 2) som pr. den 1. november 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning eller kan dokumentere, at virksomheden på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden virksomhed, som pr. den 1. november 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

Kompensationsperiode
§ 23

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af § 22 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 24

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 21 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 9 Forbud mod forsamlinger på over 10 personer
Kompensationsberettigede institutioner
§ 25

Institutioner, der er ramt af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, jf. § 1, stk. 5, nr. 7, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

§ 26

Institutioner som ernærer sig ved at være direkte leverandør til private og sociale arrangementer, der er ramt af forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, jf. § 1, stk. 5, nr. 7, herunder også leverandører af lyd og lys, busser og taxaer, kan opnå kompensation efter § 42, stk. 2.

Kompensationsperiode
§ 27

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af §§ 25 og 26 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 28

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 27 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 10 Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum
Kompensationsberettigede institutioner
§ 29

Institutioner, der er ramt af restriktionen om forbud mod at sælge alkoholiske drikkevarer, jf. § 1, stk. 5, nr. 8, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

Kompensationsperiode
§ 30

Institutionens kompensationsperiode for institutioner omfattet af § 29 opdeles som følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 2) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 3) Perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 31

Referenceperioden for institutioner omfattet af § 30 er én af følgende:

 • 1) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019, jf. dog stk. 2-3.

 • 2) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 3) Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 11 Regional nedlukning
Kompensationsberettigede institutioner
§ 32

Institutioner med hjemstedsadresse i en kommune, der er ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 5, nr. 9, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

§ 33

Institutioner med hjemstedsadresse uden for en kommune, der er ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 5, nr. 9, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2, såfremt de kan begrunde omsætningsnedgang relateret til én af følgende:

 • 1) At en væsentlig del af institutionens salg eller leverancer går til modtagere i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

 • 2) At mindst 30 pct. eller mere end 50 af institutionens ansatte har bopælsadresse i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

 • 3) At en væsentlig del af institutionens produktion er begrænset som følge af direkte leverancer, der kommer fra én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning.

Kompensationsperiode
§ 34

Institutionens kompensationsperiode er perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 35

Referenceperioden er perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 30. november 2019 for institutioner omfattet af § 34, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 12 Delvis nedlukning
Kompensationsberettigede institutioner
§ 36

Institutioner, der er ramt af delvis nedlukning, jf. § 1, stk. 5, nr. 10, kan opnå kompensation efter § 39, stk. 2.

Kompensationsperiode
§ 37

Institutionens kompensationsperiode er perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor institutionen er underlagt restriktioner.

Referenceperiode
§ 38

Referenceperioden er perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 for institutioner omfattet af § 37, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Institutioner, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være stiftet senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 30. november 2020:

 • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

 • 2) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

 • 3) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis institutioner, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 46, stk. 1, nr. 4, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionen, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

Kapitel 13 Kompensationsberettigede omkostninger
§ 39

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætningsandel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

Stk. 2 I perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021 kompenseres institutioner omfattet af § 5, stk. 2, og § 6 i kapitel 3, kapitel 4 og kapitel 6-12 jf. dog stk. 3, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 pct. som følge af én eller flere COVID-relaterede restriktioner angivet i § 1, stk. 5, nr. 2 og nr. 4-10, for omkostninger, jf. § 4, nr. 7 og § 43, stk. 2-4, efter følgende opgørelse:

 • 1) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 80 pct. op til 100 pct., medfører en kompensationssats på 90 pct.

 • 2) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 75 pct. op til 80 pct., medfører en kompensationssats på 85 pct.

 • 3) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 70 pct. op til 75 pct., medfører en kompensationssats på 80 pct.

 • 4) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 65 pct. op til 70 pct., medfører en kompensationssats på 75 pct.

 • 5) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 60 pct. op til 65 pct. medfører en kompensationssats på 70 pct.

 • 6) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 55 pct. op til 60 pct. medfører en kompensationssats på 65 pct.

 • 7) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 50 pct. op til 55 pct. medfører en kompensationssats på 60 pct.

 • 8) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 45 pct. op til 50 pct. medfører en kompensationssats på 55 pct.

 • 9) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 40 pct. op til 45 pct. medfører en kompensationssats på 50 pct.

 • 10) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 35 pct. op til 40 pct. medfører en kompensationssats på 45 pct.

 • 11) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct.

Stk. 3 I perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 kompenseres institutioner omfattet af kapitel 5, jf. dog stk. 5, der har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. som følge af restriktionerne angivet i § 1, stk. 5, nr. 3, for omkostninger, jf. § 4, nr. 8, og § 43, stk. 4, med følgende procentsats:

 • 1) 80 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 5, stk. 1, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Institutioner efter 1. pkt., der har kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres efter reglerne for institutioner omfattet af § 5, stk. 2, herunder efter procentsatserne i stk. 2.

Stk. 5 Institutioner omfattet af kapitel 5, der modtager kompensation som følge af flere restriktioner angivet i § 1, stk. 5, kompenseres efter reglerne for institutioner, der modtager kompensation efter stk. 2, jf. dog § 43, stk. 3, 2. pkt.

§ 40

En institution, der modtager kompensation efter § 39, stk. 2, og som er omfattet af § 5, stk. 2, og § 6 i kapitel 3, kapitel 4-12, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 1,8 mio. EUR indtil 31. december 2021. Beregningen af, om loftet på 1,8 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a). Institutioner der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En institution stiftet senest den 9. marts 2020 og omfattet af § 39, stk. 2, der har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 10 mio. EUR indtil den 31. december 2021. Institutioner, der før den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget. Institutioner, der er mikro eller små institutioner, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019. Kompensationen som beregnet under § 39, stk. 2, må endvidere ikke overstige:

 • 1) 90 pct. af institutionens udækkede faste omkostninger for institutioner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en kommerciel omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller

 • 2) 70 pct. for øvrige institutioner, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 3 En institution, der modtager kompensation efter § 42, stk. 3 og 4, 1. pkt., og hvor den kommercielle omsætningsnedgang skyldes restriktionen i § 5, stk. 1, i kapitel 3, og kapitel 5, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned. Institutioner omfattet af § 42, stk. 5, kan for institutionens kommercielle omsætningsnedgang, der skyldes restriktionen i § 1, stk. 5, nr. 3, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

§ 41

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 2 For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningen for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020, bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020, bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021, samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 46, stk. 3, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i institutionen eller institutionens datterselskab eller institutionens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation til institutioner omfattet af kapitel 3-12, hvis de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned for en given kompensationsperiode.

Stk. 4 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i den kommercielle omsætning må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

§ 42

Hvis institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3, og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5, har et negativt seneste resultat, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger med en andel af institutionens seneste resultat, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger efter § 39, stk. 2-4, jf. dog stk. 3. Andelen efter 1. pkt. beregnes som antal dage i kompensationsperioden divideret med 365.

Stk. 2 Hvis reduktionen efter stk. 1, er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Udenrigsministeriet efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden, fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3 Hvis seneste resultat i en institution omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5, er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder angivet i nr. 1 og 2, vil institutionens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret:

 • 1) institutionens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt eller institutionens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og

 • 2) institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for institutioners faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder.

§ 43

Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse for omkostninger til løn til institutionens ansatte.

Stk. 2 Institutioner kan få kompensation for den del af institutionens lønomkostninger, som er nødvendig for at opretholde en nødbemanding til nødvendig pasning af dyrene i zoologiske anlæg, jf. bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

Stk. 3 Institutioner kan få kompensation for foder og veterinærmedicin m.v. til besætninger af ildere, chinchillaer eller mink, der består af 20 dyr eller derover, jf. § 2, nr. 7, i bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR, når det er nødvendigt for at opretholde dyrenes ve og vel. Besætninger efter 1. pkt. skal være registreret i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Stk. 4 Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 41, stk. 4.

Stk. 5 Institutioner, der har forbud mod at holde åbent, kan få kompensation for nedskrivninger på varer, hvor udløbsdatoen udløber i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 41, stk. 4.

Stk. 6 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 47, stk. 1-3, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen vedrørende revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 7 Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

§ 44

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, sponsorater m.v., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at institutionen for indkomstårene 2020 og 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 3 Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Kapitel 14 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 45

Udenrigsministeriet fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation. Udenrigsministeriet kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overoverskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/covid-19-kompensation/. Ansøgningsskemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, der fremgår af § 46 samt revisors erklæring efter § 47, stk. 1-3.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent, jf. § 5, stk. 1.

§ 46

Institutionens ansøgning om kompensation, jf. § 45, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som institutionen ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Institutionens forventede omsætning, herunder den kommercielle omsætning i kompensationsperioden, som dog for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3, og kapitel 5 skal oplyses i forhold til den forventede kommercielle omsætning samt den forventede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner i kompensationsperioden.

 • 4) Institutionens realiserede omsætning, herunder den kommercielle omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a-b:

  • a) Institutionens realiserede kommercielle omsætning samt realiserede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner for referenceperioden for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5, jf. dog litra b.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder og starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020, jf. § 8, stk. 3, § 12, stk. 3, § 15, stk. 3, § 18, stk. 3, § 21, stk. 3, § 23, stk. 3, § 28, stk. 3, § 31, stk. 3, § 35, stk. 3, § og 38, stk. 3.

 • 5) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog nr. 6. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 5, som følge af at være stiftet senere end den 1. december 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Institutionens realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Institutionens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter. Hvis institutionen ikke kan opfylde 1. pkt., anvendes én af følgende:
   i) Institutioner, der er stiftet senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger fra institutionens stiftelsesdato frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra institutionens stiftelsesdato til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter.
   ii) Institutioner, der er stiftet senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, skal oplyse de realiserede faste omkostninger de seneste 30 dage beregnet op til dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden de seneste 30 dage fra dagen før den første dato i institutionens kompensationsperiode starter.

 • 7) Seneste resultat, jf. § 4, nr. 19, såfremt dette er negativt, for institutioner omfattet af § 5, stk. 1, i kapitel 3 og kapitel 5, jf. dog § 39, stk. 4, 2. pkt. og 5.

 • 8) Institutioner, der er omfattet af § 42, stk. 2, skal efter anmodning fra Udenrigsministeriet indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for institutionens kompensationsperiode.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 40, stk. 2, skal oplyse forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, jf. § 4, nr. 21. Institutioner omfattet af § 40, stk. 2, nr. 1, skal dokumentere, at institutionen har enten ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en kommerciel omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

 • 10) Institutioner omfattet af §§ 6, 10, 26 og 33 skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte institution, som de er direkte leverandører til.

 • 11) Revisors erklæring efter § 47, stk. 1-3.

 • 12) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 47, stk. 1-3.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte.

Stk. 3 Institutioner, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 1028 af 17. juni 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1857 af 11. november 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 2 om, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 44, stk. 2.

Stk. 4 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomstårene 2020 og 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 44, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 44, stk. 2, jf. § 44, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 47

Ansøgning om kompensation, jf. § 45, skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 46, stk. 1, nr. 5 eller 6, angivne perioder. Ved indsendelse af oplysninger efter § 46, stk. 1, nr. 4 og 7, skal institutionen anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1, finder § 7, stk. 2, i erklæringsbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 3 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020, jf. bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 og bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område i perioden juli 2020 til oktober 2020, kan i ansøgningen anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.

Stk. 4 Udenrigsministeriet fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1-3.

§ 48

Udenrigsministeriet kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Udenrigsministeriet kan i forbindelse med kontrollen af § 44, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Udenrigsministeriet kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Udenrigsministeriet kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Udenrigsministeriet kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Udenrigsministeriet fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Udenrigsministeriet fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 49

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 44-48, er godkendt af Udenrigsministeriet.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens samlede nedgang i kommerciel omsætning fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode, jf. dog § 46, stk. 3. Udenrigsministeriet omregner omsætning for referenceperioden, så det modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Udenrigsministeriet kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 41, stk. 4.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

Kapitel 15 Kontrol, tilsyn og sanktioner
Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 50

Institutionen skal indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning, herunder den kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt. Hvis institutionens seneste resultat er negativt, jf. § 42 skal institutionen yderligere indsende resultat for kompensationsperioden. Hvis institutionen er omfattet af § 40, stk. 2, skal institutionen oplyse de faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden. Oplysningerne efter 1., 3. og 4. pkt. skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Hvis institutionens faktiske kommercielle omsætning i kompensationsperioden, faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat, faktiske udækkede faste omkostninger eller øvrige oplysninger angivet efter § 46, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Udenrigsministeriet på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 39, stk. 2-4, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger, jf. §§ 46-50, stk. 1, har resulteret i, at Udenrigsministeriet har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Hvis efterreguleringen af institutionens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020, bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020, bekendtgørelse nr. 1647 af 4. november 2020, bekendtgørelse nr. 68 af 19. januar 2021 samt denne bekendtgørelse, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 41, stk. 2, at institutionen indsender en erklæring efter § 49, stk. 3.

Stk. 4 Institutioner der, jf. stk. 3, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 41, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 41, stk. 2.

Stk. 5 Udenrigsministeriet kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller frist fastsat af Udenrigsministeriet i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 2, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

§ 51

Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 50, stk. 1 og 2.

Stk. 2 I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Udenrigsministeriet afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Udenrigsministeriet kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

§ 52

Udenrigsministeriet kan af institutionen, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 47, stk. 1-3, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Udenrigsministeriet kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 50 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Udenrigsministeriet kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 44, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Kapitel 16 Ikrafttræden
§ 53

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. november 2021.