Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2423 af 13. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 25. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1402 af 03. oktober 2022

§ 6

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningens form og indhold fastlægges af Slots- og Kulturstyrelsen og bekendtgøres på styrelsens hjemmeside www.slks.dk.

Stk. 3 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation og opgørelser m.v. som foreskrevet i § 3.

Stk. 4 Ansøger skal, når den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr., sammen med ansøgningen og dokumentationen og opgørelserne m.v. efter § 3 indsende en revisorerklæring, udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor, jf. kapitel 4.

Stk. 5 Hvis ansøger i forbindelse med ansøgningen har benyttet sig af revisorbistand, jf. kapitel 4, skal dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen vedlægges ansøgningsblanketten.

Stk. 6 Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger m.v. i ansøgningen er korrekte. Tro- og love-erklæringen skal underskrives af ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand, og den daglige leder/ledelse.

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig. Det samme gælder, hvis den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt.

Stk. 8 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 7, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation og/eller en opgørelse, hvor kompensationen er nedjusteret, så den modsvarer den kompensation der ydes til sammenlignelige kulturinstitutioner.