Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2423 af 13. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 25. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1402 af 03. oktober 2022

§ 4

Ansøger skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Erklæringen efter stk. 1 skal bl.a. omfatte følgende:

  • 1) Erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger efter ISAE 3400.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 4, stk. 1, såfremt kulturinstitutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.