Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2423 af 13. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 25. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1402 af 03. oktober 2022

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v., der modtager årligt driftstilskud fra Kulturministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på mindst 100.000 kr. for de i stk. 2, nr. 1, litra a og b nævnte perioder, 135.000 kr. eller mere for de i stk. 2, nr. 1, litra c og d nævnte perioder, 250.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra a nævnte periode, 400.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra b nævnte periode, eller 150.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra c nævnte periode, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs.

Stk. 2 Der kan ansøges kompensation, jf. stk. 1 og § 3, for en af følgende kompensationsperioder:

 • 1) For ansøgninger modtaget til og med den 18. maj 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes:

  • a) Fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020.

  • c) Fra og med den 9. marts til og med den 31. oktober 2020.

  • d) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

 • 2) For ansøgninger modtager fra og med den 19. maj 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes:

  • a) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • c) Fra og med den 1. januar 2021 og med den 30. juni 2021.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v., som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet i hele eller dele af de i stk. 2, nr. 1-2 anførte perioder, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4 Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret samt Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, professionelle musicalproducenter uden egen fast scene, og videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30 på finansloven er også berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Stk. 5 Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen:

 • 1) Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet.

 • 2) Ikkekommercielle lokale tv- og radiostationer, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, DR og andre medieudbydere.

 • 3) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig.

 • 4) Musikskoler som modtager tilskud fra § 21.22.17.10 på finansloven.

 • 5) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Stk. 6 Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.