Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2423 af 13. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 25. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1402 af 03. oktober 2022

I medfør af nr. 220 ad 21.11.69, nr. 225 ad 21.11.69 og nr. 222 ad 21.11.69 til § 21 på finansloven for finansåret 2021 og akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 179 af 18. marts 2021, akt nr. 215 af 22. april 2021 og akt nr. 363 af 23. september 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v., der modtager årligt driftstilskud fra Kulturministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på mindst 100.000 kr. for de i stk. 2, nr. 1, litra a og b nævnte perioder, 135.000 kr. eller mere for de i stk. 2, nr. 1, litra c og d nævnte perioder, 250.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra a nævnte periode, 400.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra b nævnte periode, eller 150.000 kr. eller mere for den i stk. 2, nr. 2, litra c nævnte periode, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs.

Stk. 2 Der kan ansøges kompensation, jf. stk. 1 og § 3, for en af følgende kompensationsperioder:

 • 1) For ansøgninger modtaget til og med den 18. maj 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes:

  • a) Fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020.

  • c) Fra og med den 9. marts til og med den 31. oktober 2020.

  • d) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

 • 2) For ansøgninger modtager fra og med den 19. maj 2021 kan følgende kompensationsperioder anvendes:

  • a) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020.

  • b) Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021.

  • c) Fra og med den 1. januar 2021 og med den 30. juni 2021.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v., som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet i hele eller dele af de i stk. 2, nr. 1-2 anførte perioder, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4 Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret samt Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, professionelle musicalproducenter uden egen fast scene, og videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30 på finansloven er også berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Stk. 5 Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen:

 • 1) Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet.

 • 2) Ikkekommercielle lokale tv- og radiostationer, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, DR og andre medieudbydere.

 • 3) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig.

 • 4) Musikskoler som modtager tilskud fra § 21.22.17.10 på finansloven.

 • 5) Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Stk. 6 Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Særligt nødlidende som følge af COVID-19 foranstaltninger: Kulturinstitutioner m.v., der på grund af COVID-19-foranstaltninger er konkurstruede, forstået som at institutionens likviditetsbudgetter påviser truende insolvens inden for seks måneder efter kompensationsperiodens afslutning. Det vil sige, at institutionen har omkostninger, som institutionen ikke har disponibel formue, forstået som likvider og let omsættelige aktiver, til at dække efter, at:

  • a) kulturinstitutionen m.v. har udtømt mulighederne for at søge støtte fra andre offentlige kompensationsordninger jf. § 3, stk. 4-9, samt for udskydelse af moms og skat, såfremt institutionen er berettiget hertil,

  • b) kulturinstitutionen m.v. har taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for at reducere sine omkostninger, jf. § 3, stk. 10, og

  • c) kulturinstitutionen m.v. har anvendt den del af institutionens disponible formue, forstået som at ansøger har anvendt den del af institutionens likvider og realiseret de af institutionens let omsættelige aktiver, fx værdipapirer, der ikke er nødvendige for at sikre den fortsatte drift (going concern), jf. § 3, stk. 11. Det er ikke påkrævet, at der optages lån eller gives pant i materielle anlægsaktiver, f.eks. bygninger. Særligt for kommunale kulturinstitutioner gælder, at den kommunale institution ikke vil have økonomisk dækning for sine udgifter uden tilførsel af ekstraordinære økonomiske midler.

 • 2) Kulturinstitutioner m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet: Selvejende og kommunale kulturinstitutioner samt fonde, foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

 • 3) Modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet: Kulturinstitutioner m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond), offentlige driftstilskud, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til en selvejende institution m.v. (f.eks. Det Københavnske Teatersamarbejde) samt driftstilskud, der er udlagt i regionale kulturaftaler med kommuner med undtagelse af de i § 1, stk. 5, nævnte driftstilskud.

 • 4) Driftstilskud: Tilskud som tilskudsmodtagere frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål, og som med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Tilskud til drift omfatter ikke tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lign. samt anlægstilskud.

 • 5) Faste omkostninger: Udgifter, der følger af en fast eller længerevarende kontrakt- eller aftaleretlig forpligtelse, som ansøger ikke kortfristet kan fraskrive sig, og hvor det er nødvendigt for ansøgers drift, at afholde udgiften, f.eks. husleje, lønudgifter til faste ansatte, leje- og leasingomkostninger, nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, omkostninger til el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring, ejendomsskatter, telefoni, licenser på anvendelse af software m.v., abonnementer, forsikringer, bogholderi, revision, afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver og renteomkostninger og gebyrer.

 • 6) Variable omkostninger: Udgifter, som ansøger ikke er kontrakt- eller aftaleretligt forpligtet til at afholde eller som ansøger kortfristet kan fraskrive sig, f.eks. udgifter til timelønnede medarbejdere, konsulenter, omkostninger til produktion, råvarer, ikke-nødvendig vedligeholdelse og rengøring. Dog skal udgifter som følge af kontrakter om aflønning af kunstnere afholdes. Der er herved ikke forudsat reduktioner i kulturinstitutionens kerneaktiviteter.

 • 7) Salgsindtægter: Indtægter som hidrører fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og lignende f.eks. indtægter fra billetsalg, salg af værker, salg af rettigheder, udlejning af lokaler, kursusvirksomhed, salg af programmer, cafédrift, salg af merchandise og lignende.

Kapitel 3 Betingelser for ansøgninger om kompensation
§ 3

Ansøger skal dokumentere, at det er afgørende for institutionens m.v. videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud (kompensation) i henhold til denne bekendtgørelse. Dokumentation skal have form af en skriftlig redegørelse og skal blandt andet indeholde et afsnit med budgetforudsætninger, jf. stk. 3. Redegørelsen skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

Stk. 2 Ansøger skal fremsende et perioderegnskab for perioden fra 1. januar 2020, hvis kompensationsperioden begynder den 9. marts 2020, og fra den 1. december 2020, hvis kompensationsperioden begynder den 1. januar 2021. Perioderegnskabet må ikke være afsluttet mere end tre måneder før ansøgningsdatoen. Perioderegnskabet skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

Stk. 3 Ansøger skal fremsende et månedsopdelt likviditetsbudget fra den dato, hvor perioderegnskabet ophører, jf. stk. 2, for resten af 2021. Åbningsbalancen i likviditetsbudgettet skal være afstemt til balancen i perioderegnskabet. Likviditetsbudgettet skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

Stk. 4 Ansøger skal have udtømt mulighederne for at modtage støtte i de generelle COVID-19 støtteordninger i den af institutionen ansøgte kompensationsperiode og dokumentere den støtte, der er modtaget fra disse eller afslag om støtte fra disse, jf. dog stk. 7-9. De generelle COVID-19 støtteordninger omfatter bl.a.:

 • 1) Støtteordningen for kompensation for faste omkostninger administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, afhængigt af hvor stor en andel af de ordinære driftsudgifter, som modtages i offentlige tilskud. Ordningen skal søges under alle de restriktioner, der er relevante for institutionen, inklusive restriktionen ”delvis nedlukning. ”

 • 2) Støtteordningen for lønkompensation administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, afhængigt af hvor stor en andel af de ordinære driftsudgifter, der modtages i offentlige tilskud.

 • 3) Støtteordningen for arrangementer som følge af COVID-19, administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, afhængigt af hvor stor en andel af de ordinære driftsudgifter, der modtages i offentlige tilskud.

Stk. 5 Ansøger skal endvidere have udtømt mulighederne for at modtage støtte i Kulturministeriets støtteordning for produktionsomkostninger og dokumentere den støtte, der er modtaget fra denne eller afslag om støtte fra denne, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Bestemmelsen i stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis ansøger i kompensationsperioden ikke har haft produktionsomkostninger, der kan dækkes af puljen til produktionsomkostninger. Ansøger skal redegøre for dette.

Stk. 7 Uanset det anførte i stk. 4, kan ansøger undlade at søge om kompensation fra de generelle COVID-19 støtteordninger, hvis det er åbenlyst, at ansøger ikke er berettiget til at modtage kompensation fra disse ordninger.

Stk. 8 Har ansøger undladt at søge om kompensation fra de generelle COVID-19 støtteordninger i henhold til stk. 7, skal ansøger redegøre for baggrunden herfor.

Stk. 9 Hvis ansøger er forhindret i at søge om kompensation fra en eller flere af de generelle COVID-19-støtteordninger, fordi disse ordninger endnu ikke er åbne for ansøgninger i ansøgers kompensationsperiode, skal ansøger vedlægge en erklæring om, at ansøger vil søge om kompensation fra disse ordninger, når det bliver muligt. Ansøgers kompensation fra kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. vil i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret med det beløb, der i mellemtiden er modtaget for kompensationsperioden fra de generelle COVID-19-støtteordinger.

Stk. 10 Ansøger skal for at komme i betragtning til kompensation dokumentere, forinden ansøgning fremsendes, at have taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for at reducere sine omkostninger, herunder særligt variable omkostninger, som kan falde bort, jf. § 2, nr. 6. Dokumentationen skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

Stk. 11 Ansøger skal have anvendt den disponible formue forstået som, at ansøger har anvendt den del af ansøgers likvider og realiseret de af ansøgers let omsættelige aktiver, f.eks. værdipapirer, som ikke vurderes nødvendige for at sikre den fortsatte drift. Det er ikke påkrævet, at der optages lån eller gives pant i materielle anlægsaktiver, f.eks. bygninger. Ansøger skal foretage en vurdering af likviditetsbehovet og omfanget af let omsættelige aktiver, som er nødvendige at bevare for at sikre den fortsatte drift samt i tilknytning hertil en vurdering i den forventede udvikling i egenkapitalen med udgangen af indeværende regnskabsår. Vurderingerne skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

Stk. 12 Ansøger skal opgøre og oplyse sine omkostninger i kompensationsperioden, dog ikke afholdte produktionsomkostninger, der er indgået i ansøgninger til den midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger, eller omkostninger, der er indgået i ansøgninger til aktivitetspulje til kulturaktiviteter, jf. stk. 14 og 15. Opgørelsen skal omfatte de faktiske omkostninger fra kompensationsperiodens start og frem til ansøgningstidspunktet og de bestyrelsesgodkendte budgetterede omkostninger for resten af kompensationsperioden.

Stk. 13 Har ansøger modtaget indtægter i form af f.eks. kompensation fra de generelle COVID-19 støtteordninger, jf. § 3, stk. 4, eller salgsindtægter, jf. § 2, nr. 7, som dækker omkostninger i kompensationsperioden, skal disse indtægter fratrækkes i opgørelsen af omkostninger efter stk. 12, dog ikke indtægter til dækning af produktionsomkostninger, inklusive kompensationer fra den midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner, jf. stk. 14, og tilskud fra aktivitetspulje til kulturinstitutioner, jf. stk. 15.

Stk. 14 Har ansøger produktionsomkostninger og indtægter, der er indgået i beregningen af kompensationsberettigede produktionsomkostninger i ansøgninger til Kulturministeriets støtteordning for produktionsomkostninger, jf. § 4 i bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan de 20 pct., der ikke kan kompenseres via støtteordningen for produktionsomkostninger, indgå i opgørelsen over kompensationsberettigede omkostninger efter stk. 12 og 13.

Stk. 15 Har ansøger omkostninger og indtægter, der er indgået i beregningen af tilskud i ansøgninger til Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, kan de 35 pct. af omkostningerne, der ikke kan kompenseres via aktivitetspulje til kulturaktiviteter, indgå i opgørelsen over kompensationsberettigede omkostninger efter stk. 12-13.

Stk. 16 Ansøger skal opgøre og oplyse sit indtægtstab i kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning med salgsindtægterne, jf. § 2, nr. 7, for den seneste tilsvarende periode, der ikke var påvirket af myndighedernes foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med Covid-19.

Stk. 17 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden efter stk. 16, 2. pkt. ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i de seneste tre regnskabsår, jf. dog stk. 18.

Stk. 18 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioderne i stk. 16, 2. pkt., og stk. 17 ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, søge om i stedet at basere beregningen på en sammenligning med en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. september 2017 og slutte senest den 31. august 2020.

Stk. 19 For kulturinstitutioner m.v., der ikke har haft omsætning i referenceperioden, jf. stk. 16, 2. pkt. danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Stk. 20 Ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand, og den daglige leder/ledelse skal erklære, at det er de af myndighederne indførte foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19, der har bevirket, at kulturinstitutionen m.v. i økonomisk henseende er blevet særligt nødlidende.

Stk. 21 Slots- og Kulturstyrelsen kan lempe dokumentationskravene mv. efter stk. 10-11 eller helt dispensere fra disse, hvis det efter en konkret vurdering af ansøgers forhold mv. skønnes nødvendigt, f.eks. hvis ansøger råder over begrænsede administrative ressourcer, eller hvis kravene til dokumentation mv. vil være uforholdsmæssigt bebyrdende i forhold til den forventede kompensation efter kapitel 5.

Kapitel 4 Revisorerklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation
§ 4

Ansøger skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Erklæringen efter stk. 1 skal bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger efter ISAE 3400.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 4, stk. 1, såfremt kulturinstitutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms.

Kapitel 5 Beregning af kompensationen
§ 5

Kompensationen beregnes som 100 pct. af ansøgers kompensationsberettigede omkostninger efter § 3, stk. 12-15, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden, jf. § 3, stk. 16-19.

Kapitel 6 Ansøgning og dokumentation
§ 6

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningens form og indhold fastlægges af Slots- og Kulturstyrelsen og bekendtgøres på styrelsens hjemmeside www.slks.dk.

Stk. 3 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation og opgørelser m.v. som foreskrevet i § 3.

Stk. 4 Ansøger skal, når den forventede kompensation efter kapitel 5 overstiger 500.000 kr., sammen med ansøgningen og dokumentationen og opgørelserne m.v. efter § 3 indsende en revisorerklæring, udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor, jf. kapitel 4.

Stk. 5 Hvis ansøger i forbindelse med ansøgningen har benyttet sig af revisorbistand, jf. kapitel 4, skal dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen vedlægges ansøgningsblanketten.

Stk. 6 Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger m.v. i ansøgningen er korrekte. Tro- og love-erklæringen skal underskrives af ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand, og den daglige leder/ledelse.

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig. Det samme gælder, hvis den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt.

Stk. 8 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 7, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation og/eller en opgørelse, hvor kompensationen er nedjusteret, så den modsvarer den kompensation der ydes til sammenlignelige kulturinstitutioner.

Kapitel 7 Udbetaling af kompensation
§ 7

Udbetaling af kompensation vil ske direkte i form af et ekstraordinært tilskud til ansøger, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav, jf. § 3, til dokumentation m.v. for kompensationen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for faste omkostninger, der ikke kan dokumenteres, eller hvor den fremsendte dokumentation m.v. er utilstrækkelig, eller hvor den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto.

Stk. 3 Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 8 Regnskab, revision, kontrol og tilbagebetaling
§ 8

Retten til kompensation er betinget af, at ansøger senest den 30. juni 2022 indsender sit bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker, jf. § 1, stk. 2. Hvis Kulturministeriets driftstilskud til ansøger i regnskabsåret udgør 200.000 kr. eller mere skal årsregnskabet være revideret af en godkendt revisor.

Stk. 2 Ansøgere, hvis årsregnskab ikke revideres af en godkendt revisor, skal indsende en revisorerklæring sammen med det bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde.

Stk. 3 Som led i aflæggelsen af årsregnskabet for den periode som kompensationen dækker, skal kulturinstitutioner mv., der har modtaget kompensation efter denne bekendtgørelse udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • 1) at de periodiserede omkostninger og indtægter, som institutionen har afholdt henholdsvis modtaget i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end minus henholdsvis plus 10 pct. fra den opgørelse, som institutionen udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation, jf. § 3, stk. 12-15,

 • 2) at institutionen ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i det likviditetsbudget, som blev udarbejdet til brug for ansøgning om kompensation, jf. § 3, stk. 3,

 • 3) at kompensationen er anvendt til finansiering af ordinære driftsomkostninger eller af ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19 foranstaltninger, og

 • 4) at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Stk. 4 Hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller har opnået et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret i det på ansøgningstidspunktet senest godkendte budget, hvis det budgetterede resultat var negativt, skal ansøger redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.

Stk. 5 Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan forlænge fristen for indsendelse af dokumentation efter § 8, stk. 1-4.

Stk. 6 Fristforlængelser i henhold til stk. 5 offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.SLKS.dk.

§ 9

Ansøger skal på forlangende afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på den efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge ansøger at anvende en af ansøger valgt uafhængig godkendt revisor.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 2, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis ansøger endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

Stk. 5 I forbindelse med revisionen af det årsregnskab, hvori kompensationsperioden indgår, skal revisor efterprøve, om forudsætningerne for den udbetalte kompensation er opfyldt. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet eller en særskilt erklæring, at revisor har kontrolleret kulturinstitutionens m.v. opgørelser og erklæringer i henhold til § 8, stk. 2-3, jf. § 10, nr. 1-4.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde.

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte retningslinjer og en frist for afgivelsen af oplysninger efter stk. 1.

§ 10

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation:

 • 1) hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt,

 • 2) hvis der efterfølgende er opnået kompensation fra andre kompensationsordninger,

 • 3) hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller har opnået et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret i det på ansøgningstidspunktet senest godkendte budget, hvis det budgetterede resultat var negativt, og der derved er udbetalt for stor kompensation,

 • 4) retten til godtgørelse efter stk. 3 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis ansøger endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen,

 • 5) hvis det bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab, jf. § 8, ikke fremsendes inden for den anførte frist, eller

 • 6) hvis ansøger på trods af påmindelse herom undlader at afgive oplysninger i henhold til § 9, stk. 1.

Kapitel 9 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 11

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsens § 3, stk. 1-3 og § 4, stk. 2, finder anvendelse på ansøgninger indgivet efter den 18. maj 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2024.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1515 af 22. oktober 2020 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og som følge af COVID-19 foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs ophæves.