14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af visse frister og andre betingelser på området for fremme af vedvarende energi på Energistyrelsens område som følge af covid-19  - ophæves den 1. oktober 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 547 af 28. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af visse frister og andre betingelser på området for fremme af vedvarende energi på Energistyrelsens område som følge af covid-19

I medfør af § 56 b i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 546 af 28. april 2020, og § 35 j i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020, som ændret ved lov nr. 546 af 28. april 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at tage højde for de direkte og indirekte konsekvenser af covid-19-epidemien.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på frister og andre betingelser, som er reguleret i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 6 a i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2 Bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse går forud for reguleringen nævnt i stk. 1 og tilhørende bekendtgørelser.

§3 Fristen for afholdelse af offentlige møder i § 9, stk. 1, 1. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi, fraviges midlertidigt, således at offentlige møder, der i henhold til § 9, stk. 1, 1. pkt., skulle være afholdt i perioden fra og med den 28. april 2020 til og med den 31. august 2020 i forbindelse med opstilling af vindmøller omfattet af § 9, stk. 1, 1. pkt., først skal være afholdt senest den 1. oktober 2020.

§4 Fristen for nettilslutning i § 41, stk. 5, 1. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi fraviges midlertidigt, således at vindmøller, der har modtaget tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, og som i henhold til § 41, stk. 5, 1. pkt., skulle være nettilsluttet i perioden fra og med den 28. april 2020 til og med den 11. juli 2020, først skal være nettilsluttet senest den 1. oktober 2020.

§5 Fristerne for ansøgning om tilsagn eller fornyet tilsagn i § 43 f, stk. 7, 1. pkt., § 43 g, stk. 7, 1. pkt., og § 43 i, stk. 6, 1. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi og § 35 g, stk. 7, 1. pkt., i lov om naturgasforsyning udskydes, således at ansøgninger om støtte til anvendelse af biogas, der efter disse bestemmelser skulle være modtaget senest den 1. maj 2020, først skal være modtaget senest den 1. juli 2020.

§6 Bestemmelserne i lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v., bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse, bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet og bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion, finder fortsat anvendelse med hensyn til øvrige krav til ansøgninger, nettilslutninger og afholdelse af offentlige møder omfattet af §§ 3-5.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. oktober 2020.

profile photo
Profilside