14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19  - ophæves den 1. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 393 af 07. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Uanset fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt., skal årsrapporten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb, idet fristen dog er 7 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1 skal afholde generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, og som skal godkende årsrapporten, i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 gælder uanset, at virksomhederne har eventuelle vedtægtsbestemmelser om frist eller tidspunkt for indkaldelse til og/eller afholdelse af generalforsamling eller en anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, eller vedtægtsbestemmelser om indsendelse af årsrapporten. Stk. 1 gælder endvidere uanset vedtægtsbestemmelser om tidspunkt for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, når virksomheden er omfattet af stk. 6.

Stk. 4 Virksomheder skal uanset stk. 1 indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsamlingen eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed.

Stk. 5 Med de nødvendige tilpasninger gælder stk. 1 tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der i medfør af årsregnskabslovens § 143, stk. 1, eller § 144, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab.

Stk. 6 Aktieselskaber omfattet af stk. 1, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan fravige fristerne i selskabslovens § 90, stk. 2 og 3, og øvrige aktieselskaber kan fravige selskabslovens § 90, stk. 2, når selskabets aktionærer har haft rimelig mulighed for at få emner optaget på dagsordenen. Det centrale ledelsesorgan afgør, om selskabets aktionærer har haft rimelig mulighed for at få emner optaget på dagsordenen. Har en ordinær generalforsamling været indkaldt til afholdelse under overholdelse af fristerne i selskabslovens § 90, stk. 2 og 3, men generalforsamlingen aflyses og derefter genindkaldes i henhold til selskabslovens § 94, stk. 2, anses betingelsen i dette stk. 6 for opfyldt.

Stk. 7 Uanset stk. 1-5 kan virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, indsende årsrapporter m.v. senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, hvis virksomheden ikke uden at komme i strid med et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger kan afholde generalforsamling eller anden forsamling, hvor årsrapporten skal godkendes, med deltagelse af personer, der ifølge lovgivningen skal være til stede eller har ret til at være til stede. En virksomhed, der benytter fristen i 1. pkt., skal give Erhvervsstyrelsen meddelelse herom på indberet@erst.dk senest på tidspunktet for udløbet af fristen i stk. 1.

§1a Uanset fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt., skal årsrapporten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 1. maj til den 30. juli 2020, være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020, hvis virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19.

Stk. 2 Uanset fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt., skal årsrapporten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 1. maj til den 30. august 2020, være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020, hvis virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19.

Stk. 3 En virksomhed, der benytter fristen i stk. 1, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. En virksomhed, der benytter fristen i stk. 2, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 4 Meddelelsen efter stk. 3 skal være vedlagt en erklæring, hvori ledelsen erklærer,

  • 1) at virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter, og

  • 2) at det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19.

Stk. 5 § 1, stk. 2-4, og stk. 6 finder tilsvarende anvendelse.

§1b For modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, der ønsker at anvende muligheden i årsregnskabslovens § 112, og hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. januar 2020 til og med den 30. juli 2020, skal årsrapporten være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020, hvis fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19. Fristforlængelsen i det pågældende land skal være fastsat ved lov eller administrativ forskrift, og kan være betinget eller ubetinget.

Stk. 2 En virksomhed, der benytter fristen i stk. 1, skal give Erhvervsstyrelsen meddelelse herom på indberet@erst.dk senest på tidspunktet for udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1. For regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. januar til den 30. april 2020, skal meddelelse gives senest på tidspunktet for udløbet af fristen i § 1, stk. 1.

Stk. 3 Meddelelsen efter stk. 2 skal være vedlagt en erklæring hvori ledelsen erklærer,

  • 1) at fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19,

  • 2) at fristforlængelsen i det pågældende land er fastsat ved lov eller administrativ forskrift, og

  • 3) at den udenlandske modervirksomhed opfylder eventuelle betingelser for at være omfattet af fristforlængelsen.

§1c Uanset fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt., skal årsrapporten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, hvis regnskabsår afsluttes den 30. juni 2020, være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020, hvis det som direkte eller indirekte følge af de særlige restriktioner relateret til covid-19, der er indført i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i årsregnskabslovens § 138.

Stk. 2 En virksomhed, der benytter fristen i stk. 1, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest den 30. november 2020.

§2 For virksomheder, der skal indsende årsrapport i henhold til årsregnskabslovens § 140, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen tillade, at årsrapporten for virksomheder, hvor rekonstruktionsbehandlingen er ophørt senest den 31. august 2020, først indsendes, så den modtages i styrelsen senest 4 måneder efter rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 2 Virksomheder, der ønsker en tilladelse efter stk. 1, skal fremsætte anmodning herom til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest den 31. august 2020.

§3 Virksomheder, der genoptages i forbindelse med konkursbehandlingen og indsender årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven § 141, stk. 2, skal indsende årsrapporter for tidsrummet fra den sidst indsendte årsrapports balancedag til udløbet af virksomhedens seneste regnskabsår forud for konkursbehandlingens ophør, således at årsrapporterne modtages i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter konkursbehandlingens ophør.  1. pkt. gælder for virksomheder, hvor konkursbehandlingen er ophørt senest den 31. august 2020. I stedet for de i 1. pkt. nævnte årsrapporter kan styrelsen give tilladelse til, at virksomheden indsender en åbningsbalance, som er udarbejdet pr. datoen for konkursbehandlingens ophør.

Stk. 2 Virksomheder, der ønsker en tilladelse efter stk. 1, skal fremsætte anmodning herom til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest den 31. august 2020.

§4 For virksomheder, som skal indsende årsrapport efter årsregnskabslovens § 139, stk. 1, undtagelseserklæring efter § 145, stk. 2, eller § 146, finder § 1 tilsvarende anvendelse.

§5 For virksomheder, der træffer beslutning om omlægning af regnskabsår i henhold til årsregnskabslovens § 15, stk. 4, skal anmeldelsen af omlægning indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 8 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 8 måneder efter omlægningsperiodens udløb. For statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, er fristen dog 7 måneder. Modtages anmeldelsen om omlægning af regnskabsår efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering. Bestemmelsen gælder for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Stk. 2 Virksomheden skal anmelde omlægningen af regnskabsår efter stk. 1 ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk vedlagt dokumentation og indsende dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk.

§6 En anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at virksomheden skal genoptages, kan, uanset 3-måneders fristen i selskabslovens § 232, stk. 2, indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

§7 En fusion eller spaltning, som skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. selskabslovens § 251, stk. 2, og § 269, stk. 2, senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori tidspunktet for transaktionens regnskabsmæssige virkning indgår, dog senest 1 år efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, jf. § 244, stk. 5, og § 262, stk. 5, af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte transaktion, kan registreres eller anmeldes til registrering senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. Ved indsendelsesfristen i 1. pkt. gælder bestemmelsen i § 1.

Stk. 2 Med de nødvendige tilpasninger gælder stk. 1 tilsvarende for grænseoverskridende fusioner, spaltninger og flytning af hjemsted, jf. selskabslovens § 288, stk. 2, § 308, stk. 2, og § 318 l, stk. 2.

§8 Det centrale ledelsesorgan kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.

Stk. 2 Ved en elektronisk generalforsamling efter stk. 1 finder selskabslovens § 77, stk. 3-6, anvendelse.

§8a Ledelsen i virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, kan beslutte, at generalforsamlingen eller anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i virksomhedens vedtægter eller anden aftale, og uanset at vedtægterne eller anden aftale indeholder en bestemmelse om, at der ikke må afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling eller anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed.

Stk. 2 Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling eller anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, efter stk. 1 finder selskabslovens § 77, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2020.

Stk. 2 § 1, stk. 1, 4, 5 og 7, og §§ 4 og 5 har virkning for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Stk. 3 § 1, stk. 3, har virkning for forpligtelser, der den 1. marts 2020 påhviler virksomheden i henhold til virksomhedens vedtægter.

Stk. 4 §§ 2 og 3 har virkning for anmodninger, der modtages i Erhvervsstyrelsen i perioden fra den 31. marts 2020 til den 31. august 2020.

Stk. 5 § 8 har virkning for generalforsamlinger, som afholdes senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.

§10 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

profile photo
Profilside