Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2064 af 17. november 2021

I medfør af § 56, nr. 1 og 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Uanset § 2 i byggeloven kan eksisterende bygninger med kort varsel og uden krav om byggetilladelse tages midlertidigt i brug med henblik på foretagelse af test for smitte med COVID-19 og foretagelse af vaccination mod COVID-19, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2 Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, som opstilles og indrettes til midlertidigt brug for foretagelse af test for smitte med COVID-19 og foretagelse af vaccination mod COVID-19, jf. stk. 3, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold, jf. kapitel 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

Stk. 3 Midlertidig brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner efter stk. 1 og 2 kan alene ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Stk. 4 Eksisterende bygninger, der tages midlertidigt i brug efter stk. 1, skal leve op til krav til brand- og konstruktionsforhold i kapitel 5 og 15 i bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, jf. byggelovens § 6. Der indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 5 Den tilladte brug efter stk. 1 og 2 skal ophøre, når betingelserne i stk. 3 ikke længere er opfyldt.

Stk. 6 For bygninger og transportable konstruktioner, jf. stk. 1 og 2, som måtte være opført eller under opførelse, skal der straks ansøges om tilladelse efter stk. 2 eller indhentes udtalelse efter stk. 4, 2. pkt.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen skal for bygninger og transportable konstruktioner, som er omfattet af stk. 6, og som måtte være ibrugtaget, straks påse, om brugen kan opretholdes.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for bygninger og transportable konstruktioner, jf. § 1, stk. 1 og 2, som måtte være opført eller under opførelse fra den 1. august 2020.