Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. december 2021

Bekendtgørelse nr. 414 af 14. april 2020

I medfør af akt nr. 133 af 2. april 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter administrationsgrundlaget for afgivne tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond til aktiviteter mv. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hvor aktiviteten mv. ikke kan påbegyndes eller gennemføres, herunder aflyses, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Stk. 2 Ved tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond til internationale aktiviteter mv. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, gælder stk. 1 tillige for udenlandske myndigheders foranstaltninger knyttet til COVID-19 i det eller de lande, hvor aktiviteten mv. har været planlagt gennemført.

§ 2

Tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond omfatter alle former for legater, stipendier, projekttilskud, indkøb af værker, samt underskudsgarantier mv. til kunstneriske formål inden for Statens Kunstfonds virkeområde, der er afgivet med henblik på anvendelse i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Stk. 2 Driftstilskud er ikke omfattet.

Stk. 3 Hvor tilskudsmodtager har fået tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfond, jf. stk. 1, men på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden har ansøgt Statens Kunstfond om udsættelse for afvikling af aktiviteten mv. efter den 8. juni 2020 omfattes disse ikke af stk. 1.

Kapitel 2 Definitioner
§ 3

Ved aktiviteter mv. forstås enhver aktivitet, der knytter sig til en af den i § 2, stk. 1 nævnte kunstneriske virksomhed, der er støttet af Statens Kunstfond, fx tilskud til koncertvirksomhed, scenekunstproduktion, udstillingsvirksomhed, oplæsningsarrangementer og lign.

Stk. 2 Ved tilskudsmodtager forstås enhver tilskudsmodtager, der har modtaget tilskud mv. fra Statens Kunstfond til et af de i § 2, stk. 1 anførte kunstneriske formål.

Kapitel 3 Bevarelse af tildelt tilskud fra Statens Kunstfond og dokumentationskrav
§ 4

Tilskudsmodtagere, der har modtaget tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond med henblik på anvendelse til aktiviteter mv. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, jf. § 2, stk. 1, skal ikke tilbagebetale tilskuddet, hvis aktiviteten mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, jf. dog § 5. Dette gælder, uanset om tilskuddet er udbetalt, delvist udbetalt eller endnu ikke er udbetalt.

Stk. 2 Tilskud mv. til aktiviteter mv., hvor kun en del af den samlede planlagte aktivitetsperiode, har ligget i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, kan kræves tilbagebetalt forholdsmæssigt for den periode, der ligger uden for perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hvis aktiviteten mv. ikke er gennemført.

§ 5

Det er en forudsætning for, at tilskuddet mv. efter § 4 ikke skal tilbagebetales, at tilskudsmodtageren gennem behørig dokumentation kan sandsynliggøre, at:

  • 1) aktiviteten mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 og

  • 2) tilskuddet bliver udmøntet i overensstemmelse med det, der fremgår af tilskudsmodtagers oprindelige ansøgningsmateriale, som tilsagnet er givet til, herunder fx honorering af kunstnere og kunstneriske medvirkende i aktiviteten mv. Dette omfatter tillige kunstneriske ydelser, der har indgået i budgettet for aktiviteten mv., fx køb af scenekunstproduktioner, koncerter og lign.

Stk. 2 Der kræves dog ikke dokumentation for udgifter, hvor det med rimelighed

Stk. 3 Med mindre andet er bestemt i tilsagnsbrevet, skal dokumentationen indeholde en regnskabsopstilling, der kan sammenholdes med det oprindeligt indsendte budget.

Stk. 4 Den i stk. 1 nævnte dokumentation skal ledsages af en erklæring i henhold til bestemmelserne i kapitel 4, §§ 6-9, afhængigt af tilskuddets størrelse.

Stk. 5 Statens Kunstfond afgør, om den i stk. 1 nævnte dokumentation kan anses for fyldestgørende i forhold til, at tilskudsmodtageren kan bevare tilskuddet mv. Hvis Statens Kunstfond ikke anser den fremsendte dokumentation for fyldestgørende kan Statens Kunstfond beslutte, at tilskuddet mv. skal tilbagebetales helt eller delvist eller at endnu ikke udbetalt tilskud ikke kommer til udbetaling.

Stk. 6 Statens Kunstfond yder vejledning vedr. dokumentationskrav mv.

Stk. 7 Statens Kunstfonds afgørelser efter stk. 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 Revision mv.
Tilskud mv. på 100.000 kr. eller derunder
§ 6

Modtagere af tilskud mv., hvor tilskuddet mv. udgør 100.000 kr. eller derunder skal afgive en erklæring på tro- og love om, at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i den i § 1 nævnte periode som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Stk. 2 Erklæringens form fastlægges af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Erklæringen indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af tilsagnsbrevet.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan efter vurdering udtage, en sag der er omfattet af stk. 1 og anmode tilskudsmodtager om at fremsende behørig dokumentation, jf. § 5, stk. 1.

Tilskud mv. over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.
§ 7

For modtagere af tilskud mv. på mere end 100.000 kr. og op til 500.000 kr. skal den i § 5, stk. 1 nævnte dokumentation være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, der skal have foretaget de handlinger, der er anført i stk. 2 og 3 og erklære, at de er udført, samt resultatet heraf.

Stk. 2 Den regnskabskyndige person skal ved sin gennemgang efter stk. 1 efterprøve, om tilskudsmodtagerens dokumentation, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., sandsynliggør, at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i den i § 1 nævnte periode som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Stk. 3 Den regnskabskyndige person skal ved sin gennemgang efter stk. 1 efterprøve, om tilskudsmodtagerens dokumentation, jf. § 5, stk. 1, 2. pkt., sandsynliggør, at tilskuddet, uanset at aktiviteten ikke lod sig gennemføre, er fordelt i overensstemmelse med det, der fremgår af tilskudsmodtagers oprindelige ansøgningsmateriale, som tilsagnet er givet til.

Stk. 4 Dokumentation, underskrevet af den regnskabskyndige person efter stk. 1, jf. stk. 2-3, indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af tilsagnsbrevet.

Tilskud mv. over 500.000 kr.
§ 8

For modtagere af tilskud mv. på mere end 500.000 kr. skal den i § 5, stk. 1 nævnte dokumentation være ledsaget af en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 2 Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 3 Revisor skal ved sin gennemgang efter stk. 1 efterprøve, om tilskudsmodtagerens dokumentation, jf. § 5, stk. 1, sandsynliggør, at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i den i § 1 nævnte periode som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Stk. 4 Revisor skal ved sin gennemgang efter stk. 1 efterprøve, om tilskudsmodtagerens dokumentation, jf. § 5, stk. 1, 2. pkt., sandsynliggør, at tilskuddet, uanset at aktiviteten ikke lod sig gennemføre, er fordelt til eksterne aktører i overensstemmelse med det, der fremgår af tilskudsmodtagers oprindelige ansøgningsmateriale, som tilsagnet er givet til.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør hvilken erklæringsstandard, der anvendes for den i stk. 1 nævnte erklæring.

Stk. 6 Dokumentation og erklæring fra revisor efter stk. 1 indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af tilsagnsbrevet.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og har udelukkende virkning for afgivne tilsagn om tilskud mv. fra Statens Kunstfond til aktiviteter mv. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 som grundet COVID19 ikke kan påbegyndes eller gennemføres.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021.