Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1148 af 05. september 2023

§ 8

Ansøgning om overflytning skal stiles til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive medlem af.

Stk. 2 Overflytning sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at en a-kasse modtager ansøgningen herom, jf. dog stk. 3. For medlemmer, som skal overflyttes efter § 7, sker overflytning tidligst fra den 1. i måneden efter, at arbejdet, der danner grundlag for overflytningen, er påbegyndt.

Stk. 3 For medlemmer, som ikke har erhvervsarbejde, sker overflytningen med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Varslet regnes fra modtagelse af ansøgningen. Overflytningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at varslet udløber. For medlemmer, der skal overflyttes på grund af gennemførelse af en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, sker overflytningen dog med virkning fra den 1. i måneden, hvor uddannelsen er afsluttet.

Stk. 4 A-kasserne kan aftale et andet tidspunkt for overflytningen, hvis medlemmet er enigt i dette. Varslet i stk. 3 skal dog overholdes.

Stk. 5 Medlemmet skal betale medlemsbidrag til sin hidtidige a-kasse, indtil overflytning sker. Indbetalt bidrag, der dækker en periode efter overflytningen, skal betales tilbage til medlemmet.

Stk. 6 Fra overflytningsdatoen skal medlemmet betale medlemsbidrag til den nye a-kasse.