Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1489 af 07. december 2015

Bemyndigelse til offentlige myndigheder
§ 1

Domstolsstyrelsen kan bemyndige en offentlig myndighed til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder, hvis

  • 1) myndigheden råder over tekniske faciliteter, som gør det muligt at afgive forklaringer under videoretsmøder på et kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt højt niveau,

  • 2) de tekniske faciliteter er opsat og bliver anvendt i et lokale, hvis beskaffenhed egner sig til formålet,

  • 3) myndigheden kan påvise, at videoretsmødet med de nævnte faciliteter og lokale kan foregå uden uberettiget indblanding af teknisk eller personlig karakter, og

  • 4) videoretsmødet i øvrigt må antages at kunne foregå med den fornødne fortrolighed og datasikkerhed samt i øvrigt på en retssikkerhedsmæssig betryggende måde.

Stk. 2 De nærmere tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt, er beskrevet i bilag 1.

Stk. 3 Det er en betingelse for at få en bemyndigelse, at Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen til enhver tid vil kunne få adgang til at teste og kontrollere faciliteterne, lokalets egnethed m.v. i forhold til overholdelsen af kravene i stk. 1, nr. 1-4. Det gælder både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om bemyndigelsen og i hele bemyndigelsesperioden. Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen vil både skulle have adgang til at foretage test og kontrol af egen drift eller på baggrund af en henvendelse.