14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1489 af 07. december 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

I medfør af § 192, stk. 5, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i § 1, stk. 1, nr. 1-4, og § 2, stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt

§1 Bemyndigelse til offentlige myndigheder
Domstolsstyrelsen kan bemyndige en offentlig myndighed til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder, hvis

 • 1) myndigheden råder over tekniske faciliteter, som gør det muligt at afgive forklaringer under videoretsmøder på et kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt højt niveau,

 • 2) de tekniske faciliteter er opsat og bliver anvendt i et lokale, hvis beskaffenhed egner sig til formålet,

 • 3) myndigheden kan påvise, at videoretsmødet med de nævnte faciliteter og lokale kan foregå uden uberettiget indblanding af teknisk eller personlig karakter, og

 • 4) videoretsmødet i øvrigt må antages at kunne foregå med den fornødne fortrolighed og datasikkerhed samt i øvrigt på en retssikkerhedsmæssig betryggende måde.

Stk. 2 De nærmere tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt, er beskrevet i bilag 1.

Stk. 3 Det er en betingelse for at få en bemyndigelse, at Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen til enhver tid vil kunne få adgang til at teste og kontrollere faciliteterne, lokalets egnethed m.v. i forhold til overholdelsen af kravene i stk. 1, nr. 1-4. Det gælder både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om bemyndigelsen og i hele bemyndigelsesperioden. Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen vil både skulle have adgang til at foretage test og kontrol af egen drift eller på baggrund af en henvendelse.

§2 Autorisation til fysiske eller juridiske personer
Domstolsstyrelsen kan give autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder til en fysisk eller juridisk person, som er at betragte som en professionel bruger af retterne, herunder en advokat eller tolk, eller til en anden fysisk eller juridisk person som kan sandsynliggøre, at kommunikationsmidlerne vil blive anvendt til videoretsmøder i et ikke ubetydeligt omfang, og hvis

 • 1) den fysiske eller juridiske person råder over tekniske faciliteter, som gør det muligt at afgive forklaringer under videoretsmøder på et kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt højt niveau,

 • 2) de tekniske faciliteter er opsat og bliver anvendt i et lokale, hvis beskaffenhed egner sig til formålet,

 • 3) den fysiske eller juridiske person kan påvise, at videoretsmødet med de nævnte faciliteter og lokale kan foregå uden uberettiget indblanding af teknisk eller personlig karakter, og

 • 4) videoretsmødet i øvrigt må antages at kunne foregå med den fornødne fortrolighed og datasikkerhed samt i øvrigt på en retssikkerhedsmæssig betryggende måde.

Stk. 2 Autorisation kan ikke meddeles, hvis den fysiske eller juridiske person eller direktionen hos den juridiske person er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af autorisationen til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Stk. 3 For at en juridisk person kan få en autorisation efter stk. 1, skal den juridiske person have udpeget en fysisk person hos den juridiske person til at være ansvarlig for at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder, og denne person må ikke være dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller autorisationen.

Stk. 4 En fysisk eller juridisk person kan ikke blive meddelt autorisation efter stk. 1, hvis der i øvrigt er grund til at antage, at den fysiske eller juridiske person eller direktionen hos den juridiske person eller personen som angivet i stk. 3, ikke vil udøve stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 5 De nærmere tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt, er beskrevet i bilag 1.

Stk. 6 Det er en betingelse for at få en autorisation, at Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen til enhver tid vil kunne få adgang til at teste og kontrollere faciliteterne, lokalets egnethed m.v. i forhold til overholdelsen af kravene i stk. 1, nr. 1-4. Det gælder både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om autorisation og i hele autorisationsperioden. Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen vil både skulle have adgang til at foretage test og kontrol af egen drift eller på baggrund af en henvendelse.

§3 Ansøgning, varighed og fornyelse
Ansøgning om bemyndigelse efter § 1 og autorisation efter § 2 skal indgives til Domstolsstyrelsen.

§4 En bemyndigelse efter § 1 og en autorisation efter § 2 gælder for 3 år og kan efter anmodning fornys, såfremt betingelserne for bemyndigelse og autorisation fortsat er opfyldt.

Stk. 2 Hvis anmodning om fornyelse er indgivet til Domstolsstyrelsen inden bemyndigelses- eller autorisationsperiodens udløb, betragtes bemyndigelses- eller autorisationsperioden som forlænget, indtil Domstolsstyrelsen har behandlet sagen.

§5 Betingelser fastsat af retten
Retten vil kunne fastsætte betingelser for den bemyndigedes eller autoriseredes gennemførelse af det konkrete videoretsmøde, herunder stille krav til identitetskontrol og krav om sikring mod utilbørlig påvirkning under afgivelse af forklaringen.

§6 Vilkår fastsat af Domstolsstyrelsen
Domstolsstyrelsen kan i en bemyndigelse efter § 1 og i en autorisation efter § 2 fastsætte nærmere vilkår for bemyndigelsen henholdsvis autorisationen.

§7 Tilbagekaldelse af bemyndigelse og autorisation
Domstolsstyrelsen kan tilbagekalde en bemyndigelse efter § 1 eller en autorisation efter § 2, hvis vilkårene for bemyndigelsen eller autorisationen overtrædes, jf. § 6, eller hvis der sker ændringer i opfyldelsen af de oprindelige krav nævnt i § 1 og § 2.

§8 Betaling af udgifter og sagsomkostninger
Retten kan træffe afgørelse om betaling af den bemyndigedes eller autoriseredes udgifter ved at stille kommunikationsmidler til rådighed i forbindelse med et videoretsmøde.

Stk. 2 Retsplejelovens bestemmelser om fastsættelse af sagsomkostninger finder tilsvarende anvendelse med hensyn til betaling af udgifter forbundet med deltagelse i videoretsmøder, hvor en indehaver af en bemyndigelse efter § 1 eller autorisation efter § 2 har stillet kommunikationsmidler til rådighed.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

profile photo
Profilside