Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1039 af 20. juni 2022

I medfør af § 9 k, stk. 4, 6 og 8, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, som ændret ved lov nr. 917 af 21. juni 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse
Praktikant
§ 1

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være praktikant her i landet kan gives, jf. dog stk. 4 og §§ 2 og 3, når:

 • 1) Udlændingen er mellem 18 og 35 år, jf. dog § 2, stk. 2, og § 3, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Praktikstedet i uddannelsesmæssig henseende er egnet til at modtage en eller flere praktikanter. Et praktiksted er egnet til at modtage en praktikant, hvis der er udstedt en praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde. Udstedes der ikke på erhvervsområdet praktikpladsgodkendelser, kan praktikstedet efter en konkret vurdering være egnet til at modtage en praktikant. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal ved vurderingen efter 3. pkt. bl.a. lægge vægt på oplysninger om det faglige forløb, som er tilrettelagt for praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændingen under forløbet og oplysning om praktikstedets erfaring med praktikanter.

 • 3) Praktikantopholdet supplerer en uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet, jf. dog stk. 4 og § 3, stk. 1, nr. 2, i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

 • 4) Praktikopholdet har en faglig og tidsmæssig sammenhæng med den uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

 • 5) Løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikopholdet er ulønnet, jf. dog § 3, stk. 1, nr. 4, skal udlændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udeboende på ansættelsestidspunktet.

Stk. 2 Udbetaling af løn til en udlænding, der gives opholdstilladelse efter stk. 1, skal ske til en dansk bankkonto. Udlændinge, der ikke allerede har opholdstilladelse af mindst 3 måneders varighed, skal inden for 90 dage fra indrejsetidspunktet, hvis udlændingen er indrejst i Danmark efter, at udlændingen er meddelt opholdstilladelse, eller i andre tilfælde inden for 90 dage fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse, oprette en dansk bankkonto, hvortil udlændingens løn skal udbetales.

Stk. 3 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan til brug for styrelsens vurdering efter stk. 1, nr. 2 og 5, indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Stk. 4 Der kan ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 1 til færdiguddannede arkitektpraktikanter.

§ 2

En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for sundhedsområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

 • 1) Der er udarbejdet en uddannelsesplan for udlændingen.

 • 2) Den ansvarlige sundhedsperson skriftligt erklærer over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at der er tale om en sundhedsfaglig forsvarlig ansættelse.

 • 3) Udlændingens arbejde udføres under den ansvarlige sundhedspersons opsyn og ansvar, jf. autorisationslovens § 17.

Stk. 2 Der gælder ingen øvre aldersgrænse for lægepraktikanter.

§ 3

En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

 • 1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

 • 2) Udlændingen er under uddannelse.

 • 3) Udlændingen kan dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 1 optrykte sprogprøver.

 • 4) Udlændingen får løn under praktikopholdet.

Stk. 2 Ved væsentlig mangel på lærepladser inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet er opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 1. pkt., med henblik på et praktikophold inden for et af de angivne områder, betinget af, at praktikstedet underskriver en erklæring om at have en elev eller lærling ansat eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal (www.lærepladsen.dk). Der foreligger væsentlig mangel på lærepladser, hvis der er flere end 5 pct. af eleverne og lærlingene under erhvervsuddannelse inden for branchen, som ikke har en læreplads eller er i skoleoplæring efter 2. grundforløb.

Stk. 3 Styrelsen for International Rekruttering og Integration offentliggør på udlændingemyndighedernes hjemmeside (www.nyidanmark.dk) en liste over brancher inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, hvor der er væsentlig mangel på lærepladser, jf. stk. 2, 2. pkt og listen opdateres hvert år den 1. januar.

Volontør
§ 4

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være volontør her i landet kan gives, når:

 • 1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

 • 2) Udlændingen skal udføre humanitært eller socialt arbejde her i landet. Volontørtjenesten kan foregå inden for bl.a. miljø, kunst, kultur, arbejde med børn, unge, ældre, idræts- og fritidsaktiviteter.

 • 3) Der er udarbejdet en kontrakt med en beskrivelse af udlændingens opgaver og arbejdstid. Kontrakten skal indgås mellem volontørstedet og udlændingen og omfatte hele udlændingens ophold her i landet.

 • 4) Udlændingen skal deltage i fuldtidsaktiviteter.

 • 5) Udlændingen har godtgjort at råde over midler svarende til SU-taksten for udeboende på tidspunktet, hvor udlændingen påbegynder volontørtjenesten. Hvis udlændingen får betalt kost og logi af volontørstedet anses betingelsen i 1. pkt. for opfyldt.

 • 6) Formidlingsorganisationen eller volontørstedet har tegnet en syge- og ansvarsforsikring for udlændingen, der dækker hele perioden for udlændingens ophold her i landet. Hvis udlændingen skal opholde sig her i landet i mere end 3 måneder, skal der ikke tegnes en sygeforsikring.

Kapitel 2 Meddelelse af arbejdstilladelse
§ 5

Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på praktikophold eller ophold som volontør. Arbejdstilladelsen har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Stk. 2 Arbejdstilladelse efter stk. 1 gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan ændre arbejdstilladelsen til beskæftigelse i et andet arbejdsforhold.

Stk. 3 Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til en udlænding med ophold uden for landet, når udlændingen ville opfylde betingelserne for opholdstilladelse med henblik på praktikophold ved ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

§ 6

En arbejdstilladelse efter § 5 kan inddrages, når grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede.

§ 7

Ansøgning om arbejdstilladelse eller om forlængelse af arbejdstilladelse efter § 5 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kapitel 3 Formodningsafslag
§ 8

Opholdstilladelse efter § 1 kan ikke gives, hvis der er en vis formodning om, at udlændingen ikke har påbegyndt eller afsluttet en relevant uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt, eller hvis der er en vis formodning om, at de faktiske vilkår for praktikforløbet ikke stemmer overens med det, der fremgår af ansøgningen, og de faktiske vilkår for praktikforløbet ikke vil opfylde betingelserne for en opholdstilladelse, eller at det afgørende formål med praktikforløbet er at skaffe udlændingen et ophold, som udlændingen ellers ikke ville kunne opnå. Ved vurderingen heraf kan der blandt andet indgå oplysninger om

 • 1) udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne varetage den tilbudte praktik, herunder oplysninger om udlændingens uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige baggrund samt sprogkundskaber,

 • 2) der er begrundet tvivl om rigtigheden af dokumentationen fremlagt af udlændingen, f.eks. uddannelsespapirer eller dokumentation for sprogkundskaber i sager, hvor dette skal dokumenteres, eller om udlændingen i øvrigt fremstår utroværdig, f.eks. på baggrund af forklaring om baggrunden for at søge opholdstilladelse i Danmark,

 • 3) hvilke arbejdsopgaver udlændingen skal udføre, og hvilke færdigheder udlændingen skal erhverve under praktikopholdet, herunder om der er et reelt læringsformål med opholdet,

 • 4) praktikstedet, herunder oplysninger om hvorvidt praktikstedet, praktikstedets ejere eller andre ledende personer tidligere har været straffet i sager om overtrædelse af udlændingelovens regler, f.eks. hvis praktikstedet er straffet for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser, jf. herved udlændingelovens § 59, stk. 5, eller om det faglige udvalgt har rejst kritik af praktikstedets uddannelsesmæssige forhold, eller om der tidligere er givet formodningsafslag til praktikstedet,

 • 5) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder f.eks. ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og

 • 6) hvorvidt udlændingen på grov vis har overtrådt eller tilsidesat betingelserne for tidligere opholdstilladelser i Danmark eller har arbejdet i Danmark uden fornøden tilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser.

Kapitel 4 Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf
§ 9

Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som praktikant, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 18 måneder. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges ud over 18 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Supplerer en udlænding, som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, praktikopholdet med et ophold af mellem 6 og 8 måneders varighed på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, kan opholdstilladelse dog gives for op til 24 måneder.

Stk. 3 Søger udlændingen forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter stk. 1 for en periode på mindre end 18 måneder hos den samme arbejdsgiver, og er udlændingen ansat under samme vilkår, som dannede grundlag for den oprindelige opholdstilladelse, må udlændingen fortsætte som praktikant, mens ansøgningen om forlængelse behandles.

§ 10

Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 4 til udlændinge med henblik på ophold som volontør, gives for længden af volontørkontrakten, dog for højst 18 måneder.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2259 af 29. december 2020 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 3, stk. 2, finder alene anvendelse for udlændinge, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet fra og med den 1. juli 2022.