14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Deltagelse i prøven er betinget af, at prøvedeltageren

  • 1) har tilmeldt sig prøven senest 5 uger, før prøven afholdes,

  • 2) foreviser gyldig legitimation med foto, jf. stk. 2, og

  • 3) har betalt det i § 3, stk. 2, nævnte gebyr.

•••

Stk. 2 Som gyldig legitimation efter stk. 1, nr. 2, anses

  • 1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

  • 2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

  • 3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

•••

Stk. 3 En prøvedeltager, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter stk. 2, skal ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved prøven.

•••

Stk. 4 Ansøgning efter stk. 3 skal indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest 4 uger før prøvens afholdelse.

•••

Stk. 5 Meddeler Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de i stk. 2 nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved prøven.

•••
profile photo
Profilside