14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Frivillig udvidelse ved valg af koncernrepræsentation
Generalforsamlingen kan beslutte at udvide kredsen af de medarbejdere, der har valgret og er valgbare som koncernrepræsentanter i selskabets øverste ledelsesorgan, med medarbejdere i et eller flere udenlandske datterselskaber til et koncernselskab, jf. § 4, stk. 2.

•••

Stk. 2 Medarbejderne i det eller de udenlandske datterselskaber kan udnytte rettighederne efter stk. 1, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede i det eller de udenlandske datterselskaber, jf. § 14, stk. 2, har stemt herfor i en ja/nej-afstemning herom. Koncernvalgudvalget står for gennemførelsen af ja/nej-afstemningen. Koncernvalgudvalget kan i enighed beslutte, at afstemningen ikke skal finde sted. Hvis det besluttes, at afstemningen ikke skal finde sted, skal der i stedet afholdes valg til koncernrepræsentation, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 Er der truffet beslutning om en udvidelse, jf. stk. 1, og har mindst halvdelen af de stemmeberettigede i det eller de udenlandske datterselskaber stemt for at udnytte rettighederne, eller koncernvalgudvalget i enighed har besluttet, at afstemningen ikke skal finde sted, jf. stk. 2, træffer koncernvalgudvalget beslutning om gennemførelsen af koncernrepræsentationsvalget, herunder hvordan udvidelsen af kredsen af medarbejdere, der har valgret og er valgbare, med medarbejdere i udenlandske datterselskaber skal ske med henblik på at opnå den ønskede sammensætning af koncernrepræsentanter. Koncernvalgudvalget sikrer i den forbindelse, at valget gennemføres på betryggende vis, og at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling iagttages, og at det organ, der eventuelt står for at gennemføre valget, har lige deltagelse af repræsentanter for medarbejderne og for direktionen.

•••

Stk. 4 Er der truffet beslutning om en udvidelse, jf. stk. 1, og, har mindst halvdelen af de stemmeberettigede i det eller de udenlandske datterselskaber stemt for at udnytte rettighederne, jf. stk. 2, har medarbejdere i datterselskaber, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, ret til at vælge mindst ét medlem til moderselskabets øverste ledelsesorgan. Udgør medarbejderne i de datterselskaber, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, mere end 1/10 af de ansatte, der har valgret, i koncernens datterselskaber, har de ret til at vælge mindst to medlemmer til moderselskabets øverste ledelsesorgan.

•••
profile photo
Profilside