14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Valgudvalget undersøger, om de foreslåede kandidater er valgbare, og om de er villige til at modtage valg som selskabsrepræsentant eller suppleant i overensstemmelse med den valgte fremgangsmåde for valget, jf. stk. 3 og 5.

•••

Stk. 2 Valgudvalget kan i enighed beslutte, at valget gennemføres som fredsvalg hvis:

  • 1) Samtlige opstillede kandidater kan tilslutte sig dette, og

  • 2) der ved udløbet af fristen, jf. denne bekendtgørelses § 39, stk. 3, nr. 3, er opstillet det antal kandidater, der kan vælges, og

  • 3) der blandt de opstillede kandidater er enighed om fordelingen af posterne.

•••

Stk. 3 Hvis der ikke opstilles det antal kandidater, som medarbejderne har ret til at vælge efter selskabslovens § 140, stk. 1, gennemføres valget med det opstillede antal kandidater. Valgudvalget kan dog i enighed beslutte enten at udsætte valghandlingen og opfordre yderligere kandidater til at opstille indenfor en nærmere fastsat frist, jf. dog denne bekendtgørelses § 37, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., eller at valget gennemføres som fredsvalg, hvis stk. 2, nr. 1 og 3 også kan opfyldes.

•••

Stk. 4 Valgudvalget skal oplyse de foreslåede kandidater om, at de ikke samtidig på anden vis kan være valgt eller udpeget til det øverste ledelsesorgan, jf. denne bekendtgørelses § 17.

•••

Stk. 5 Kandidaterne opføres på én liste, jf. dog stk. 6. Listen offentliggøres for selskabets medarbejdere senest 2 uger før valgdatoen. Det skal fremgå klart af kandidatlisten, for hvilken periode kandidaterne opstiller.

•••

Stk. 6 Medarbejderne i valgudvalget kan i enighed kræve, at kandidaterne opstilles på to lister, én liste for selskabsrepræsentanter og én for suppleanter. En kandidat kan kun opføres på en af listerne. Listerne offentliggøres for selskabets medarbejdere senest 2 uger før valgdatoen. Det skal klart fremgå af hver liste, for hvilken periode kandidaterne opstiller. Valgudvalget kan i enighed træffe beslutning om, at der opstilles personlige suppleanter.

•••

Stk. 7 Valgudvalget kan i enighed beslutte at fravige denne bekendtgørelses § 43, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2. Valgudvalget skal samtidigt fastslå, hvordan det afgøres, hvem der er valgt som selskabsrepræsentanter og eventuelle suppleanter.

•••

Stk. 8 I selskaber, som beskæftiger medarbejdere på skibe i udenrigsfart, sendes kandidatlisten, henholdsvis kandidatlisterne, om nødvendigt telegrafisk, elektronisk eller på anden lignende måde til skibenes valgkomitéer, således at listen eller listerne kan offentliggøres for skibets medarbejdere senest 2 uger før valgdatoen.

•••
profile photo
Profilside