14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Beskæftiger et selskab medarbejdere på skibe i udenrigsfart, påhviler det valgudvalget, henholdsvis koncernvalgudvalget, snarest muligt at drage omsorg for, at stemmeberettigede medarbejdere ombord gøres bekendt med, at der skal foretages ja/nej-afstemning samt fremgangsmåden for afstemningens afholdelse.

•••

Stk. 2 Skibsføreren på det enkelte skib nedsætter straks efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse en valgkomité på tre medlemmer bestående af én repræsentant for skibsofficererne, én repræsentant for det øvrige mandskab og skibsføreren, som er formand for valgkomitéen.

•••

Stk. 3 Valgkomitéen skal inden 1 uge efter sin nedsættelse afholde den i denne bekendtgørelses §§ 25 og 26 omhandlede afstemning og omgående herefter telegrafisk, elektronisk eller på tilsvarende hurtig vis underrette valgudvalget, henholdsvis koncernvalgudvalget, om afstemningsresultatet med angivelse af antallet af ja-stemmer og nej-stemmer samt antallet af blanke og ugyldige stemmer.

•••

Stk. 4 Ved ja/nej-afstemning kan valgkomitéen samtidig med indrapporteringen af afstemningsresultatet på tilsvarende hurtig vis meddele valgudvalget, henholdsvis koncernvalgudvalget, de eventuelle forslag til kandidater som henholdsvis medarbejderrepræsentanter og eventuelle suppleanter, der er fremsat af medarbejderne om bord på skibet.

•••

Stk. 5 Valgudvalget, henholdsvis koncernvalgudvalget, kan i enighed beslutte at fravige stk. 2-4.

•••
profile photo
Profilside