Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 46

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1443 af 01. december 2023

§ 46

For registrering i matriklen af følgende matrikulære forandringer betales gebyr:

  • 1) Udstykning og matrikulering: Et gebyr for hver samlet fast ejendom, der oprettes.

  • 2) Arealoverførsel: Et gebyr for hver samlet fast ejendom, hvortil der overføres areal.

  • 3) Sammenlægning: Et gebyr for hver sammenlægning.

  • 4) Ansøgt tildeling af et matrikelnummer til et areal inden for en samlet fast ejendom, når nyt skel skal registreres: Et gebyr.

  • 5) Ændring af skel for et brugsretsareal inden for en samlet fast ejendom, når skellets beliggenhed på stedet ændres: Et gebyr for hvert matrikelnummer, der berøres.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, når registreringen i matriklen sker som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 1, gælder ikke matrikulering af areal som følge af dets nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej, og heller ikke matrikulering, der består i tildeling af matrikelnummer til et umatrikuleret areal, der er optaget i matriklen.

Stk. 4 Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, når areal overføres til eller fra offentlig vej.

Stk. 5 Gebyrerne i stk. 1, nr. 1-5, kan blive reguleret med virkning fra 1. januar eller 1. juli. De aktuelle gebyrsatser offentliggøres på Geodatastyrelsens hjemmeside (gst.dk).