Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 41

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 625 af 30. maj 2023

§ 41

Før udstykning eller arealoverførsel skal der for Geodatastyrelsen foreligge en BBR-meddelelse for den samlede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles. Alle de i BBR optagne bygninger skal ifølge BBR-meddelelsen være sikkert geografisk stedbestemt. Et teknisk anlæg optaget i BBR skal ifølge BBR-meddelelsen være sikkert geografisk stedbestemt, når der på tidspunktet for indsendelse af den matrikulære sag til Geodatastyrelsen ifølge regler fastsat i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering skal være registreret et geografisk punkt i BBR, som ligger inden for det tekniske anlægs fysiske ydre afgrænsning.

Stk. 2 Reglen i stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder ikke i følgende tilfælde:

  • 1) Mindre end 10 % af det oprindelige areal på en samlet fast ejendom fraskilles, og ejeren af den samlede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles, erklærer, at der ikke er bygninger eller tekniske anlæg, som skal være sikkert geografisk stedbestemt ifølge stk. 1, på et areal, der fraskilles den samlede faste ejendom. Ejerens erklæring kan erstattes af en erklæring afgivet af landinspektøren om samme forhold.

  • 2) Der foreligger en erklæring fra landinspektøren om, at der ikke er bygninger eller tekniske anlæg, som skal være sikkert geografisk stedbestemt ifølge stk. 1, med beliggenhed på et areal, der fraskilles den samlede faste ejendom.

  • 3) Der foreligger en erklæring fra landinspektøren om, hvilke bygninger og tekniske anlæg, som skal være sikkert geografisk stedbestemt ifølge stk. 1, der har beliggenhed på et areal, som fraskilles den samlede faste ejendom, og sådanne bygninger og tekniske anlæg ifølge BBR-meddelelsen er sikkert geografisk stedbestemt.

Stk. 3 Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring efter stk. 2, nr. 1, skal der foreligge rådighedsattest vedrørende ejendommen, jf. § 40.