14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Skel, der registreres i matriklen, og skellene om et offentligt vejareal, der udskilles i matriklen, skal være fastlagt ved mål, jf. dog stk. 4. Målingen skal være så omfattende, at skellet kan indlægges på matrikelkortet og genafsættes ud fra målene.

•••

Stk. 2 Hvis et skelpunkt afmærkes, og det ikke tidligere er fastlagt ved mål, skal det indmåles. Landinspektøren skal indberette afmærkningen og målingen til Geodatastyrelsen.

•••

Stk. 3 Ved indmåling af skel skal målingen omfatte fikspunkter, hegn, bygninger og andre terrængenstande af varig karakter nær det skel, som indmåles.

•••

Stk. 4 Kravene i stk. 1 om fastlæggelse af skel ved mål gælder ikke

  • 1) skel i søer, når grænsen mellem land og vand er fastlagt,

  • 2) skel i vandløb med en bredde af 3 m og derover, når øverste kant af skråning mod vandløbet er fastlagt, og

  • 3) skel i vandløb med en bredde under 3 m, når vandløbets midte er fastlagt.

•••

Stk. 5 Fastlæggelse af labile grænser mod søterritoriet kan ske ved anvendelse af ortofotos. Skelpunkter i grænsen mod søterritoriet skal da være fastlagt ved mål.

•••
profile photo
Profilside