Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 20

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 625 af 30. maj 2023

§ 20

Før ejendomsberigtigelse som følge af naturens ændring af en ejendoms grænse mod søterritoriet, i et vandløb eller i en sø skal der for Geodatastyrelsen foreligge erklæring fra ejeren om, at ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig tilvækst eller fraskylning.

Stk. 2 Hvis ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig tilvækst og nødvendiggør fastlæggelse af skel mod en tilgrænsende ejendom, skal der tillige foreligge erklæring fra ejerne af begge ejendomme om, at de godkender skellet, som det er afmærket på stedet. Geodatastyrelsen kan fravige kravet i 1. pkt. om erklæring fra naboejeren.

Stk. 3 Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring efter reglerne i stk. 1 og 2, skal der foreligge rådighedsattest vedrørende ejendommen, jf. § 40.

Stk. 4 Kravet om ejererklæring, jf. stk. 1, gælder ikke, når en samlet fast ejendom eller en særskilt beliggende del heraf, udgår af matriklen, og der foreligger en landinspektørerklæring om, at hele arealet som følge af naturlig fraskylning hører under søterritoriet.