14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Før ejendomsberigtigelse som følge af hævdserhvervelse over et tilgrænsende areal skal der for Geodatastyrelsen foreligge

  • 1) erklæring fra ejerne af begge berørte ejendomme om, at ændringen af ejendommenes afgrænsning skyldes hævd, og at de enten har påvist landinspektøren det skel mellem deres ejendomme, som de anser for det gældende, eller er enige om, at hævden er vundet over den tilgrænsende samlede faste ejendom i dens helhed,

  • 2) rådighedsattest vedrørende de pågældende ejendomme, jf. § 40, og

  • 3) erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren ved egne undersøgelser finder ejernes erklæringer bekræftet, og ikke finder grund til at tvivle på, at der er tale om hævdserhvervelse.

•••

Stk. 2 Angår hævden et fællesareal som nævnt i udstykningslovens § 46, stk. 1, eller en del af et sådant fællesareal, kan Geodatastyrelsen fravige kravet i stk. 1, nr. 2, når ingen har tinglyst adkomst til arealet.

•••

Stk. 3 Angår hævden en del af et fællesareal som nævnt i udstykningslovens § 46, stk. 1, og er tilgrænsende fællesjord i særskilt brug, skal der tillige foreligge erklæring fra brugeren om, at denne godkender skellets beliggenhed på den pågældende strækning. Geodatastyrelsen kan fravige kravet i 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside