14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Kapitel 5

Arealoverførsel

§13 Før arealoverførsel skal Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at areal overførslen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens § 21.

§14 Før arealoverførsel af et umatrikuleret areal fremkommet ved inddæmning, tørlægning eller opfyldning på søterritoriet, skal der foruden meddelelse fra Tinglysningsretten efter § 13, stk. 1, foreligge dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet.

Stk. 2 Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden for de dækkende værker i en havn omfattet af § 1 i havneloven, kan en udtalelse fra Kystdirektoratet om, at opfyldning m.v. i henhold til § 2, stk. 2, i havneloven kan udføres uden tilladelse eller om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilladelse til opfyldning m.v., træde i stedet for en tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis arealoverførslen angår et fast anlæg, som er omfattet af den nævnte regel.

§15 Når areal overføres til søterritoriet som følge af et anlægsarbejde eller på anden måde end ved ændring af kystlinjen ved naturlig fraskylning, skal foruden meddelelse fra Tinglysningsretten efter § 13, stk. 1, foreligge dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet.

profile photo
Profilside