Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 756 af 17. juni 2014

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt »danske UCITS«) og afdelinger heraf, der som masterinstitut eller feederinstitut indgår i en master-feeder-struktur.

 • 2) De i nr. 1 nævnte danske UCITS’ valgte revisorer, når masterinstituttet og feederinstituttet har forskellige revisorer.

 • 3) Investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer danske og udenlandske UCITS, der begge er etableret her i landet, og som masterinstitut eller feederinstitut indgår i den samme master-feeder-struktur.

Stk. 2 Ved forskellige revisorer, jf. stk. 1, nr. 2, forstås, at et masterinstitut og et feederinstitut ikke har valgt den samme nationale revisionsvirksomhed som revisor for institutterne.

Kapitel 2 Aftale mellem et masterinstitut og et feederinstitut samt forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer
§ 2

Når danske UCITS indgår i en master-feeder-struktur enten som masterinstitut eller som feederinstitut, skal den danske UCITS indgå en aftale som nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og i artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) med den anden danske eller udenlandske UCITS, der indgår i den samme master-feeder-struktur, om de i §§ 3-9 nævnte forhold.

Stk. 2 Administreres et masterinstitut og et feederinstitut af det samme investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, kan den i stk. 1 nævnte aftale som nævnt i § 5, stk. 5, og artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i UCITS-direktivet, erstattes af selskabets forretningsgange, herunder interne regler om god forretningsskik, der skal sikre overholdelsen af de betingelser, som er fastsat i §§ 10-15 samt sikre, at feederinstituttet ikke investerer ud over grænsen på 20 pct. i masterinstituttet, jf. § 154, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 55, stk. 1, i UCITS-direktivet, før de interne regler er trådt i kraft.

Kapitel 3 Aftalens indhold
Adgang til oplysninger
§ 3

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. § 2, stk. 1, skal omfatte følgende om adgang til oplysninger:

 • 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet en kopi af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation eller eventuelle ændringer heraf.

 • 2) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal oplyse feederinstituttet om delegering af investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver til tredjemand, jf. § 48, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., §§ 102-105 i lov om finansiel virksomhed og artikel 13 i UCITS-direktivet.

 • 3) Hvis det er relevant, bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet interne operationelle dokumenter, fx om sin risikostyringsproces og sine rapporter om overholdelse af de regler, der gælder for masterinstitutter.

 • 4) Bestemmelser om, hvordan og hvornår samt hvilke oplysninger masterinstituttet skal give feederinstituttet om masterinstituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter og aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet.

 • 5) Når feederinstituttet anvender afledte finansielle instrumenter til hedgingformål (dækket basis) bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet oplysninger om sin faktiske eksponering i forhold til afledte finansielle instrumenter, så feederinstituttet kan beregne sin egen samlede eksponering, jf. § 160, stk. 3, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. samt artikel 58, stk. 2, andet afsnit, litra a, i UCITS-direktivet.

 • 6) Bestemmelser om, at masterinstituttet skal give feederinstituttet oplysninger om eventuelle andre aftaler om udveksling af oplysninger, som masterinstituttet har indgået med tredjemand, og hvis det er relevant, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet adgang til sådanne aftaler om udveksling af oplysninger.

Et feederinstituts investering i et masterinstitut og mulighed for at overføre finansielle instrumenter til masterinstituttet som vederlag
§ 4

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. § 2, stk. 1, skal omfatte følgende om feederinstituttets muligheder for at investere i masterinstituttet og eventuelt at overføre finansielle instrumenter til masterinstituttet som vederlag for andele:

 • 1) Bestemmelser om, hvilke andele af masterinstituttet, dets afdelinger eller andelsklasser, der er til rådighed for feederinstituttets investeringer.

 • 2) De gebyrer og omkostninger, som feederinstituttet skal afholde ved investering i masterinstituttet, og oplysninger om masterinstituttets eventuelle nedslag i eller eftergivelse af gebyrer eller omkostninger.

 • 3) Hvis det er relevant, betingelserne for, at feederinstituttet ved aftalens indgåelse eller efterfølgende kan overføre aktiver til masterinstituttet som vederlag for andele.

Et feederinstituts tegning og indløsning af andele, klager m.v.
§ 5

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf.§ 2, stk. 1, skal omfatte følgende om standardhandelsordninger (standarder for emission og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele):

 • 1) Koordinering af hyppighed og tidspunkt for beregning af den indre værdi og offentliggørelse af andeles priser, herunder emissions- og indløsningspriser.

 • 2) Koordinering af feederinstituttets anmodning om tegning eller indløsning af andele eller fremsendelse af handelsordrer herunder, hvis det er relevant, formidleres eller andre tredjemænds rolle i den forbindelse.

 • 3) Hvis det er relevant foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at andele i masterinstituttet eller feederinstituttet eller dem begge handles på et reguleret marked eller et sekundært marked.

 • 4) Hvis det er nødvendigt, andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, at masterinstituttet og feederinstituttet koordinerer tidspunktet for og offentliggørelse af den indre værdi for at undgå, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved brug af markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet.

 • 5) Hvis masterinstituttets og feederinstituttets andele udstedes i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af kursen ved tegning og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele.

 • 6) Afviklingsperiode og oplysning om betaling i forbindelse med tegning eller køb og indløsning eller tilbagekøb af andele i masterinstituttet, og når det sker efter aftale mellem parterne for at spare transaktionsomkostninger og undgå eventuelle negative skattemæssige konsekvenser, jf. artikel 60, stk. 4 og 5, i UCITS-direktivet, vilkårene for, at masterinstituttet kan indløse andele ved at overføre aktiver som vederlag, navnlig i tilfælde af masterinstituttets likvidation eller fusion.

 • 7) Procedurer, der skal sikre, at forespørgsler og klager fra investorer eller deltagere, der ved en fejl er blevet sendt til masterinstituttet i stedet for til feederinstituttet eller omvendt, behandles på en passende måde.

 • 8) Hvis masterinstituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til investorerne, og masterinstituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feederinstituttet, bestemmelser om vilkårene for dette.

 • 9) Andre forhold, som parterne er enige om.

Stk. 2 Aftalen kan henvise til relevante dele af masterinstituttets prospekt om emission og indløsning eller salg og tilbagekøb, hvis det, som masterinstituttet og feederinstituttet har aftalt, ikke er forskelligt fra det, der gælder for alle masterinstituttets ikke-feeder-deltagere.

Oplysninger om udsættelse af indløsning og om fejl i den indre værdi m.v.
§ 6

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf.§ 2, stk. 1, skal omfatte følgende vedrørende forhold, der påvirker handelsordninger:

 • 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet og feederinstituttet skal give hinanden meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning, køb eller tegning af deres egne andele.

 • 2) Masterinstituttets meddelelse om og foranstaltninger for at afhjælpe fejl ved prisfastsættelsen i masterinstituttet.

Revisionserklæringer
§ 7

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. § 2, stk. 1, skal indeholde følgende med hensyn til tilrettelæggelsen af revisors afgivelse af revisionserklæringer:

 • 1) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske rapporter.

 • 2) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet har forskellige regnskabsår, foranstaltninger, som sikrer, at masterinstituttet giver feederinstituttet de nødvendige oplysninger, der sætter feederinstituttet i stand til at udarbejde sine periodiske rapporter til tiden, og at masterinstituttets revisor kan udarbejde en foreløbig erklæring pr. datoen for afslutningen på feederinstituttets regnskabsår, jf. § 99, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, i UCITS-direktivet.

Oplysning om ændringer
§ 8

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. § 2, stk. 1, skal omfatte følgende med hensyn til ændringer af eksisterende forhold:

 • 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om påtænkte eller gennemførte ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation, hvis disse er forskellige fra de procedurer for underretning af investorerne, der er fastlagt i masterinstituttets fondsbestemmelser, vedtægter eller prospekt.

 • 2) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om en planlagt eller foreslået likvidation, fusion eller spaltning.

 • 3) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet henholdsvis feederinstituttet skal underrette om, at det er ophørt med eller vil ophøre med at opfylde betingelserne for at være et masterinstitut eller et feederinstitut.

 • 4) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet henholdsvis feederinstituttet skal underrette om, at det agter at udskifte sit investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, sit depotselskab, sin revisor eller en tredjemand, der har mandat til at varetage investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver.

 • 5) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om andre ændringer af eksisterende forhold, som det tager initiativ til.

Lovvalg
§ 9

Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. § 2, stk. 1, skal, når de begge er etableret her i landet, foreskrive, at dansk lovgivning finder anvendelse på aftalen, og at begge institutter er enige om, at alene danske domstole har kompetence ved tvister mellem institutterne.

Stk. 2 Aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet, jf. § 2, stk. 1, skal, hvis kun masterinstituttet eller feederinstituttet er etableret her i landet, foreskrive, at den gældende lovgivning enten er lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union, eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået samarbejdsaftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, og at begge parter er enige om, at alene domstolene i det land, hvis lovgivning de har bestemt er gældende for aftalen, har kompetence ved tvister mellem institutterne.

Kapitel 4 Investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange (interne regler for god forretningsskik) for administration af master-feeder-strukturer
§ 10

Når både et masterinstitut og et feederinstitut administreres af det samme investeringsforvaltningsselskab, og det er besluttet, at aftalen, jf. § 2, stk. 1, erstattes af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, skal forretningsgangene opfylde de i §§ 11-15 nævnte krav.

Investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange
Interessekonflikter
§ 11

Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. § 2, stk. 2, skal omfatte relevante foranstaltninger til at afbøde interessekonflikter, der eventuelt kan opstå mellem et masterinstitut og et feederinstitut eller mellem et feederinstitut og andre af et masterinstituts investorer, for så vidt som sådanne interessekonflikter ikke i tilstrækkelig grad imødegås ved de foranstaltninger, som investeringsforvaltningsselskabet har iværksat for at opfylde kravene i medfør af § 101, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, og artikel 12, stk. 1, litra b, og artikel 14, stk. 1, litra d, i UCITS-direktivet samt kapitel III i Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab.

Et feederinstituts investering i og mulighederne for at overføre finansielle instrumenter til et masterinstitut
§ 12

Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. § 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til et feederinstituts investering i et masterinstitut og eventuelle overførsler af aktiver i form af finansielle instrumenter i masterinstituttet som vederlag for andele:

 • 1) Bestemmelser om, hvilke andele af masterinstituttet, dets afdelinger eller andelsklasser der er til rådighed for feederinstituttets investeringer.

 • 2) De gebyrer og omkostninger, som feederinstituttet skal afholde ved investering i masterinstituttet, og nærmere oplysninger om masterinstituttets eventuelle nedslag i eller refusion af gebyrer eller udgifter.

 • 3) Hvis det er relevant, betingelserne for, at feederinstituttet ved aftalens indgåelse eller efterfølgende kan overføre aktiver til masterinstituttet.

Et feederinstituts tegning og indløsning af andele m.v.
§ 13

Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. § 2, stk. 2, skal omfatte følgende om standardhandelsordninger (standarder for emission og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele):

 • 1) Koordinering af hyppighed og tidspunkt for beregning af den indre værdi og offentliggørelse af andeles priser, herunder emissions- og indløsningsprisen.

 • 2) Koordinering af feederinstituttets anmodning om tegning eller indløsning af andele eller fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, formidleres eller andre tredjemænds rolle i den forbindelse.

 • 3) Hvis det er relevant, foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at andele i et af masterinstituttet eller feederinstituttet eller dem begge handles på et reguleret marked eller et sekundært marked.

 • 4) Andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, at masterinstituttet og feederinstituttet koordinerer tidspunktet for og offentliggørelse af den indre værdi for at undgå, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved brug af en markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet.

 • 5) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet udsteder andele i forskellige valutaer, grundlaget for omregning af kursen ved tegning og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele.

 • 6) Afviklingsperiode og oplysning om betaling i forbindelse med tegning eller køb og indløsning eller tilbagekøb af andele i masterinstituttet, og når det sker efter aftale mellem parterne for at spare transaktionsomkostninger og undgå eventuelle negative skattemæssige konsekvenser, jf. artikel 60, stk. 4 og 5, i UCITS-direktivet, vilkårene for, at masterinstituttet kan indløse andele ved at overføre aktiver til feederinstituttet som vederlag for andele, navnlig i tilfælde af masterinstituttets likvidation eller fusion.

 • 7) Hvis masterinstituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til investorerne, og masterinstituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feederinstituttet, bestemmelser om vilkårene for dette.

Stk. 2 Forretningsgangene kan henvise til relevante dele af masterinstituttets prospekt om emission og indløsning eller salg og tilbagekøb, hvis det, som masterinstituttet og feederinstituttet har aftalt, ikke er forskelligt fra det, der gælder for alle deltagere i masterinstituttet, som ikke er feederinstitutter.

Oplysninger om udsættelse af indløsningen m.v. og om fejl i den indre værdi
§ 14

Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. § 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger:

 • 1) Bestemmelser om hvordan og hvornår et masterinstitut og et feederinstitut skal give meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af indløsning, tilbagekøb, tegning eller køb af deres egne andele.

 • 2) Masterinstituttets meddelelse om og foranstaltninger for at afhjælpe fejl ved prisfastsættelsen i masterinstituttet.

Revisionserklæring
§ 15

Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. § 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til tilrettelæggelse af revisors afgivelse af revisionserklæringer:

 • 1) Hvis et feederinstitut og et masterinstitut har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske rapporter.

 • 2) Hvis et feederinstitut og et masterinstitut har forskellige regnskabsår, foranstaltninger, som sikrer, at feederinstituttet får de fornødne oplysninger fra masterinstituttet, så det er i stand til at udarbejde sine periodiske rapporter til tiden, og at masterinstituttets revisor kan udarbejde en foreløbig erklæring pr. datoen for afslutning af feederinstituttets regnskabsår, jf. § 99, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, i UCITS-direktivet.

Kapitel 5 Revisorers aftale om udveksling af oplysninger
§ 16

En revisor for en dansk UCITS, der indgår i en master-feeder-struktur, skal indgå en aftale om udveksling af oplysninger med revisoren for det andet institut, der indgår i master-feeder-strukturen, når institutterne har forskellige revisorer, jf. § 2, stk. 2.

Aftalens indhold
§ 17

En aftale om udveksling af oplysninger mellem et masterinstituts revisor og et feederinstituts revisor, jf. § 16, skal omfatte følgende:

 • 1) Angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to revisorer skal udveksle rutinemæssigt.

 • 2) Angivelse af, om den ene revisor skal give de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i nr. 1 til den anden, eller de skal udleveres efter anmodning.

 • 3) Angivelse af, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal sende oplysninger til feederinstituttets revisor samt fristerne herfor.

 • 4) Koordinering af revisorernes involvering i de respektive investeringsinstitutters procedurer for regnskabsafslutning.

 • 5) Angivelse af, hvad der skal betragtes som uregelmæssigheder, der skal oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, andet afsnit, i UCITS-direktivet, hvorefter revisoren for feederinstituttet især tager hensyn til eventuelle uregelmæssigheder, som er nævnt i revisionserklæringen vedrørende masterinstituttet og om deres konsekvenser for feederinstituttet.

 • 6) Bestemmelser om, hvordan og hvornår ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem revisorer skal håndteres, herunder en anmodning om yderligere oplysninger om uregelmæssigheder, der oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring.

Stk. 2 Aftalen, jf. § 16, skal omfatte bestemmelser om udarbejdelse af revisionserklæringerne, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, og artikel 73 i UCITS-direktivet, og om, hvordan og hvornår revisionserklæringen skal forelægges for masterinstituttet og udkast til den for feederinstituttets revisor.

Stk. 3 Hvis masterinstituttet og feederinstituttet ikke afslutter regnskabsåret på samme dato, skal aftalen, jf. § 16, omfatte bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal udarbejde ad hoc-revisionserklæring, jf. § 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, første afsnit, i UCITS-direktivet, og sende den og udkast til den til feederinstituttets revisor.

Lovvalg
§ 18

Aftalen mellem et masterinstituts revisor og et feederinstituts revisor skal, hvis masterinstituttet og feederinstituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med § 2, stk. 1, omfatte, at det lands lovgivning, der finder anvendelse på institutternes aftale, jf. § 9, også finder anvendelse på revisorernes aftale, jf. § 16, og at begge revisorer er enige om, at alene det pågældende lands domstole har kompetence ved tvister mellem revisorerne.

Stk. 2 Når aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet er blevet erstattet af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. § 2, stk. 2, skal aftalen mellem revisorerne foreskrive, at den lov, der finder anvendelse på aftalen om udveksling af oplysninger mellem de to revisorer, enten er lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, hvis der er tale om forskellige medlemsstater, og at begge revisorer er enige om, at det alene er domstolene i det land, hvis lovgivning gælder for aftalen, der har kompetence ved tvister mellem revisorerne.

Kapitel 6 Metoder for udlevering af oplysninger til investorer
§ 19

En dansk UCITS, der allerede udøver virksomhed og herefter får tilladelse som feederinstitut, eller som har fået tilladelse til at investere i et nyt masterinstitut, skal give investorerne de oplysninger, der fremgår af § 12, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 64, stk. 1, i UCITS-direktivet, på papir eller på et andet varigt medium.

Stk. 2 Hvis oplysningerne skal udleveres til alle eller nogle af investorerne på et andet varigt medium end papir, skal følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Udleveringen af oplysningerne skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem investoren og den danske UCITS henholdsvis dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab udføres eller skal udføres.

 • 2) Den investor, som oplysningerne skal gives til, skal specifikt vælge at få oplysningerne på et andet varigt medium end papir, når den pågældende får valget mellem oplysninger på papir eller på et andet varigt medium.

Stk. 3 Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 anses udlevering af oplysninger ved hjælp af elektronisk kommunikation for at være foregået på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningsrelationerne mellem den danske UCITS henholdsvis dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab og investoren videreføres eller skal videreføres, hvis der er dokumentation for, at investoren har adgang til internettet med jævne mellemrum. Hvis investoren opgiver en e-mail-adresse med henblik på de pågældende forretninger, betragtes det som en sådan dokumentation.

Stk. 4 Fremgår de i stk. 1 nævnte oplysninger af indkaldelsen til en generalforsamling, der skal træffe beslutning om at ændre en dansk UCITS’ formål således, at den kan investere som feederinstitut, eller fordi det masterinstitut, feederinstituttet investerer i, fremgår af den danske UCITS’ vedtægter, kan indkaldelsen erstatte den nævnte udlevering af oplysninger på papir eller anden måde, jf. stk. 2.

Kapitel 7 Straffebestemmelse
§ 20

Overtrædelse af §§ 3-4, § 5, stk. 1, §§ 6-12, § 13, stk. 1, §§ 14-18, og § 19, stk. 1 og 2 straffes med bøde.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1319 af 14. december 2012 om master-feeder-strukturer m.v. ophæves.