Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 656 af 31. maj 2023

I medfør af § 30, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 519 af 16. maj 2023 om Social- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på bolig- og byggeområdet:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bruttoliste over krav for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 3, nr. 1
 • Bilag 2 Godkendt til drikkevand-mærkning
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om markedsføring og salg af fabriksfremstillede byggevarer, der

 • 1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,

 • 2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og

 • 3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke for

 • 1) byggevarer udført af rent kobber, elforzinket stål, varmforzinket stål,

 • 2) rustfrit stål legeringen EN 1.4000-1.4999,

 • 3) luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur,

 • 4) byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, jf. § 8, stk. 4, eller

 • 5) byggevaren kartouche.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Akkrediteret teknisk prøvning: Prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European cooperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

 • 2) Akkrediteret inspektion: Inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European coorperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Coorporation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 2 Betingelser for markedsføring og salg
§ 3

For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af:

 • 1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse,

 • 2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning,

 • 3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller

 • 4) er typegodkendt i Sverige.

§ 4

Virksomheder, der markedsfører eller sælger byggevarer jf. § 3, nr. 1-4 skal til stadighed kunne dokumentere, at byggevaren opfylder betingelserne i nr. 1-4. Dokumentation herfor skal på forlangende forevises Sikkerhedsstyrelsen. Social- og Boligstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside vejledning om, hvilke dokumenter, der vil anses som fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 3 Administration af godkendelsesordning
§ 5

Byggevarer, der ikke er omfattet af § 3, nr. 2, 3 og 4 skal godkendes efter reglerne i kapitel 3-6.

Stk. 2 Byggevarer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5 og § 3, nr. 2, 3 og 4 kan tillige godkendes efter reglerne i kapitel 4.

Stk. 3 Den samme godkendelse efter § 5, stk. 1, kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, herunder som følge af fremstillingsprocessen, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning.

Stk. 4 Byggevarer, der produceres og markedsføres som kombinationer af forskellige delkomponenter, kan dog indgå under samme godkendelse, hvis de enkelte delkomponenter testes separat.

Stk. 5 Godkendelsessekretariatet, jf. § 7, foretager en konkret vurdering af, hvilke byggevarer en ansøgning kan omfatte. Godkendelsessekretariatet kan herunder vurdere, om enkelte mindre delkomponenter omfattet af stk. 4 kan indgå i en byggevare, selv om de afviger fra stk. 3.

§ 6

Byggevarer, som godkendes i henhold til § 5, stk. 1, kan mærkes med »Godkendt til drikkevand«-mærkning, jf. stk. 2-4, jf. dog stk. 6 om digital mærkning.

Stk. 2 »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 2, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen anbringes på emballagen, på byggevaren eller på en etiket fastgjort til byggevaren. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen i følgedokumenterne.

Stk. 3 »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret.

Stk. 4 Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til »Godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør »Godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Stk. 5 Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 2. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 6 Mærket kan udformes elektronisk med henblik på digital aflæsning. Social- og Boligstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

§ 7

Administration af den frivillige godkendelsesordning varetages af et godkendelsessekretariat under Social- og Boligstyrelsen.

Stk. 2 Godkendelser i henhold til § 5 i denne bekendtgørelse, udstedes af godkendelsessekretariatet.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal forestå administration af godkendelsesordningen efter retningslinjer fastsat af Social- og Boligstyrelsen.

Kapitel 4 Betingelser for udstedelse af godkendelse
§ 8

Byggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byggevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 3, nr. 1, jf. § 5, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 1, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes.

Stk. 2 Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer efter stk. 1 skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning. Hvis der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, hvis de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed vurderes tilstrækkelige af godkendelsessekretariatet.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal inden udstedelse af godkendelse i henhold til § 5 foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering skal godkendelsessekretariatet vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 1, jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 4 Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, er ikke omfattet af kravet om vurdering og prøvning.

§ 9

Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til § 5, skal som en del af ansøgningen fremsende dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 1, eller dokumentation jf. § 3, nr. 2 og 3, som kan erstatte kravene i skema 1 i bilag 1.

Stk. 2 Virksomheden skal endvidere fremsende dokumentation for etablering af et egenkontrolprogram, herunder en modtage- og færdigvarekontrol for den byggevare, der ansøges om godkendelse om.

Stk. 3 Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentation efter stk. 1 og 2, og afholde de nødvendige udgifter hertil.

§ 10

Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til § 5, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger et egenkontrolprogram til sikring af, at betingelserne for udstedelse af godkendelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden.

§ 11

Før udstedelse af godkendelse efter § 5 skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan eller en erklæring om et sådant tilsyn. Hvis der er indsendt en erklæring om tilsyn, skal den endelige tilsynsaftale sendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. § 8, stk. 3, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. § 10.

Stk. 2 Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal vurdere, at aftalen sikrer, at betingelserne for udstedelse af godkendelse efter § 5 overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode.

Kapitel 5 Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden
§ 12

For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan, jf. denne bekendtgørelses § 11.

Stk. 2 Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. denne bekendtgørelses § 11. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol.

Stk. 4 Hvis den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af:

 • 1) inspektion,

 • 2) prøveudtagning,

 • 3) migrationsprøvning og

 • 4) vejning.

Stk. 5 Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag 1.

§ 13

Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt.

§ 14

Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.

Kapitel 6 Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser
§ 15

Ansøgning om godkendelse efter § 5 sendes til godkendelsessekretariatet.

Stk. 2 Godkendelsessekretariatet offentliggør procedurerne for ansøgning og de forventede sagsbehandlingstider.

§ 16

Godkendelsesindehaveren skal meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, skal godkendelsessekretariatet meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes, bortfalder eller skal revideres, hvis:

 • 1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område,

 • 2) den godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen,

 • 3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede betingelser, eller

 • 4) brugen af den godkendte byggevare har uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser.

Stk. 3 Godkendelser udstedt i henhold til § 5 kan endvidere revideres eller tilbagekaldes af godkendelsessekretariatet, hvis godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, f.eks. om egenkontrol, jf. § 9, stk. 2.

§ 17

Godkendelser udstedes for en periode på 5 år, dog kun til udløbet af gyldigheden af de underliggende certifikater eller anden dokumentation.

Stk. 2 Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, hvis godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Uanset stk. 1 skal godkendelse anses for at ophøre, såfremt regler ifølge De Europæiske Fællesskabers forordninger, direktiver eller akter medfører pligt til at markedsføre under iagttagelse af bestemmelser indeholdt deri. Social- og Boligstyrelsen orienterer udtrykkeligt om dette ved behandlingen af nye ansøgninger og tilbagekalder godkendelser i relevant omfang.

Kapitel 7 (Ophævet)
§ 18

(Ophævet)

Kapitel 8 (Ophævet)
§ 19

(Ophævet)

§ 20

(Ophævet)

§ 21

(Ophævet)

Kapitel 9 Straf
§ 22

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.

§ 23

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30, stk. 5, i byggeloven.

Kapitel 10 Ikrafttræden
§ 24

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand ophæves, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 Byggevarer, som markedsføres og sælges i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden den 1. april 2013 er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, er ikke omfattet af krav om efterlevelse af denne bekendtgørelse før udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017.

Stk. 4 Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer finder fortsat anvendelse på byggevarer, som har en VA-godkendelse efter dette cirkulære, jf. stk. 3.

Stk. 5 Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelses § 5, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, jf. stk. 3, skal dog indtil udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017 fortsat være mærket i overensstemmelse med § 23, stk. 3, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015.