14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

I medfør af § 28, stk. 2, § 30, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012 og lov nr. 640 af 12. juni 2013, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til byggelovens § 31 D, stk. 1:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Bruttoliste over krav for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 3, nr. 1
 • Bilag 2Godkendt til drikkevand-mærkning

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse fastsætter regler om markedsføring og salg af fabriksfremstillede byggevarer, der

 • 1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,

 • 2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og

 • 3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke for

 • 1) byggevarer udført af rent kobber, elforzinket stål, varmforzinket stål,

 • 2) rustfrit stål legeringen EN 1.4000-1.4999,

 • 3) luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur,

 • 4) byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, jf. § 8, stk. 4, eller

 • 5) byggevaren kartouche.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Akkrediteret teknisk prøvning: Prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European cooperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

 • 2) Akkrediteret inspektion: Inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European coorperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Coorporation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 2

Betingelser for markedsføring og salg

§3 For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af:

 • 1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse,

 • 2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning,

 • 3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller

 • 4) er typegodkendt i Sverige.

§4 Virksomheder, der markedsfører eller sælger byggevarer jf. § 3, nr. 1-4 skal til stadighed kunne dokumentere, at byggevaren opfylder betingelserne i nr. 1-4. Dokumentation herfor skal på forlangende forevises Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør på sin hjemmeside vejledning om, hvilke dokumenter, der vil anses som fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 3

Administration af godkendelsesordning

§5 Byggevarer, der ikke er omfattet af § 3, nr. 2, 3 og 4 skal godkendes efter reglerne i kapitel 3-6.

Stk. 2 Byggevarer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5 og § 3, nr. 2, 3 og 4 kan tillige godkendes efter reglerne i kapitel 4.

Stk. 3 Den samme godkendelse efter § 5, stk. 1, kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, herunder som følge af fremstillingsprocessen, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning.

Stk. 4 Byggevarer, der produceres og markedsføres som kombinationer af forskellige delkomponenter, kan dog indgå under samme godkendelse, hvis de enkelte delkomponenter testes separat.

Stk. 5 Godkendelsessekretariatet, jf. § 7, foretager en konkret vurdering af, hvilke byggevarer en ansøgning kan omfatte. Godkendelsessekretariatet kan herunder vurdere, om enkelte mindre delkomponenter omfattet af stk. 4 kan indgå i en byggevare, selv om de afviger fra stk. 3.

§6 Byggevarer, som godkendes i henhold til § 5, stk. 1, kan mærkes med »Godkendt til drikkevand«-mærkning, jf. stk. 2-4, jf. dog stk. 6 om digital mærkning.

Stk. 2 »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 2, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen anbringes på emballagen, på byggevaren eller på en etiket fastgjort til byggevaren. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen i følgedokumenterne.

Stk. 3 »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret.

Stk. 4 Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til »Godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør »Godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Stk. 5 Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 2. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 6 Mærket kan udformes elektronisk med henblik på digital aflæsning. Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

§7 Administration af den frivillige godkendelsesordning varetages af et godkendelsessekretariat.

Stk. 2 Godkendelser i henhold til § 5 i denne bekendtgørelse, udstedes af godkendelsessekretariatet på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal forestå administration af godkendelsesordningen efter retningslinjer fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen.

Kapitel 4

Betingelser for udstedelse af godkendelse

§8 Byggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byggevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 3, nr. 1, jf. § 5, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 1, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes.

Stk. 2 Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer efter stk. 1 skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning. Hvis der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, hvis de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed vurderes tilstrækkelige af godkendelsessekretariatet.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal inden udstedelse af godkendelse i henhold til § 5 foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering skal godkendelsessekretariatet vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 1, jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 4 Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, er ikke omfattet af kravet om vurdering og prøvning.

§9 Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til § 5, skal som en del af ansøgningen fremsende dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 1, eller dokumentation jf. § 3, nr. 2 og 3, som kan erstatte kravene i skema 1 i bilag 1.

Stk. 2 Virksomheden skal endvidere fremsende dokumentation for etablering af et egenkontrolprogram, herunder en modtage- og færdigvarekontrol for den byggevare, der ansøges om godkendelse om.

Stk. 3 Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentation efter stk. 1 og 2, og afholde de nødvendige udgifter hertil.

§10 Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til § 5, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger et egenkontrolprogram til sikring af, at betingelserne for udstedelse af godkendelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden.

§11 Før udstedelse af godkendelse efter § 5 skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan eller en erklæring om et sådant tilsyn. Hvis der er indsendt en erklæring om tilsyn, skal den endelige tilsynsaftale sendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. § 8, stk. 3, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. § 10.

Stk. 2 Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.

Stk. 3 Godkendelsessekretariatet skal vurdere, at aftalen sikrer, at betingelserne for udstedelse af godkendelse efter § 5 overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode.

Kapitel 5

Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden

§12 For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan, jf. denne bekendtgørelses § 11.

Stk. 2 Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. denne bekendtgørelses § 11. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol.

Stk. 4 Hvis den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af:

 • 1) inspektion,

 • 2) prøveudtagning,

 • 3) migrationsprøvning og

 • 4) vejning.

Stk. 5 Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag 1.

§13 Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt.

§14 Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.

Kapitel 6

Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser

§15 Ansøgning om godkendelse efter § 5 sendes til godkendelsessekretariatet.

Stk. 2 Godkendelsessekretariatet offentliggør procedurerne for ansøgning og de forventede sagsbehandlingstider.

§16 Godkendelsesindehaveren skal meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Hvis godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, skal godkendelsessekretariatet meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes, bortfalder eller skal revideres, hvis:

 • 1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område,

 • 2) den godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen,

 • 3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede betingelser, eller

 • 4) brugen af den godkendte byggevare har uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser.

Stk. 3 Godkendelser udstedt i henhold til § 5 kan endvidere revideres eller tilbagekaldes af godkendelsessekretariatet, hvis godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, f.eks. om egenkontrol, jf. § 9, stk. 2.

§17 Godkendelser udstedes for en periode på 5 år, dog kun til udløbet af gyldigheden af de underliggende certifikater eller anden dokumentation.

Stk. 2 Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, hvis godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Tilsyn med godkendelsessekretariatet

§18 Godkendelsessekretariatet skal være akkrediteret til at godkende i henhold til denne bekendtgørelses § 5 og i henhold til international standard for overensstemmelsesvurdering med krav til certificeringsorganer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF's (International Accreditation Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2 Godkendelsessekretariatet skal årligt informere Trafik- og Byggestyrelsen om resultatet af akkrediteringsorganets tilsyn med godkendelsessekretariatets virke.

Stk. 3 Akkrediteringsorganet skal straks orientere Trafik- og Byggestyrelsen, hvis det ved tilsyn konstaterer, at godkendelsessekretariatet ikke kan opretholde akkrediteringen.

Stk. 4 Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at godkendelsessekretariatet overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§19 Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af denne bekendtgørelse.

§20 Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2 Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet sendes til godkendelsessekretariatet, der inden 4 uger skal vurdere og meddele, om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Hvis godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have en begrundet meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar.

§21 Godkendelsessekretariatet opkræver ved udstedelse, fornyelse eller tilbagekaldelse af godkendelse et gebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Kapitel 9

Straf

§22 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.

§23 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30, stk. 5, i byggeloven.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§24 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand ophæves, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 Byggevarer, som markedsføres og sælges i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden den 1. april 2013 er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, er ikke omfattet af krav om efterlevelse af denne bekendtgørelse før udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017.

Stk. 4 Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer finder fortsat anvendelse på byggevarer, som har en VA-godkendelse efter dette cirkulære, jf. stk. 3.

Stk. 5 Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelses § 5, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, jf. stk. 3, skal dog indtil udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017 fortsat være mærket i overensstemmelse med § 23, stk. 3, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015.

profile photo
Profilside