14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Straf og ikrafttræden
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder forbudet i § 3, stk. 1 og § 4,

  • 2) undlader at anvende de analysemetoder, der er nævnt i § 3, stk. 2, eller

  • 3) overtræder vilkår i tilladelse efter § 5.

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

  • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

  • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 60.

•••
profile photo
Profilside