14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Krav til produkterne
Markedsføring af produkter, som er opført i bilag 1, er forbudt, hvis produkterne efter de i bilag 2 anførte datoer har et VOC-indhold, der overskrider de i bilag 2 fastsatte grænseværdier.

•••

Stk. 2 For at fastslå, om grænseværdierne for VOC-indhold i bilag 2 er overholdt, anvendes de analysemetoder, der er henvist til i bilag 3.

•••

Stk. 3 For de produkter som er opført i bilag 1, som skal have tilsat opløsningsmidler eller andre komponenter indeholdende opløsningsmidler for at blive brugsklare, finder grænseværdierne i bilag 2 anvendelse på VOC-indholdet i produktet i brugsklar tilstand.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, og som finder sted i et anlæg, der er anmeldt i henhold til denne bekendtgørelse eller som er godkendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

•••
profile photo
Profilside