14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) »Organisk forbindelse«: Forbindelse, der mindst indeholder grundstoffet kulstof og et eller flere af stofferne brint, ilt, svovl, phosphor, silicone, kvælstof eller en halogen, med undtagelse af kuloxider, uorganiske carbonater og bicarbonater.

  • 2) »Flygtig organisk forbindelse (VOC)«: Flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa.

  • 3) »VOC-indhold«: Mængden af flygtige organiske forbindelser udtrykt i gram/liter (g/l) i formuleringen af produktet i brugsklar tilstand. Mængden af flygtige organiske forbindelser i et givet produkt, som under tørring reagerer kemisk, således at den bliver en del af overfladebehandlingsmidlet, anses ikke for at være en del af VOC-indholdet.

  • 4) »Organisk opløsningsmiddel«: VOC, som anvendes alene eller sammen med andre stoffer til opløsning eller fortynding af råstoffer, produkter eller affaldsstoffer, eller som anvendes som rensemiddel til opløsning af forurenende stoffer, som dispergeringsmiddel, som viskositets- eller overfladespændingsjusteringsmiddel, eller som blødgørings eller konserveringsmiddel.

  • 5) »Overfladebehandlingsmiddel«: Blandinger, herunder organiske opløsningsmidler eller blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige, for at midlet kan påføres korrekt, og som anvendes til at opnå en film med dekorative, beskyttende eller andre funktionelle virkninger på en overflade.

  • 6) »Film«: Et sammenhængende lag, der fremkommer ved påføring af et eller flere lag på et underlag.

  • 7) »Vandbaseret overfladebehandlingsmiddel (VB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med vand.

  • 8) »Opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel (OB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med organiske opløsningsmidler.

  • 9) »Markedsføring«: Tilrådighedstillelse for tredjemand mod eller uden betaling. Indførsel i Fællesskabets toldområde betragtes som markedsføring i henhold til denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside