Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

Straffebestemmelser
§ 25

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 78/2014 af 22. november 2013:

 • 1) Artikel 6.

 • 2) Artikel 7.

 • 3) Artikel 8.

 • 4) Artikel 9, stk. 1 eller 2.

 • 5) Artikel 10, stk. 1.

 • 6) Artikel 12, stk. 1 eller 2.

 • 7) Artikel 13, stk. 1-3 eller 5.

 • 8) Artikel 14, stk. 1 eller 2.

 • 9) Artikel 15, stk. 1 eller 3.

 • 10) Artikel 16, stk. 1 eller 2.

 • 11) Artikel 17, stk. 1-4.

 • 12) Artikel 18, stk. 1-3.

 • 13) Artikel 21, stk. 1 eller 2.

 • 14) Artikel 22, stk. 1.

 • 15) Artikel 23, stk. 1.

 • 16) Artikel 24, stk. 1 eller 2.

 • 17) Artikel 25.

 • 18) Artikel 26, stk. 2 eller 3.

 • 19) Artikel 27, stk. 1.

 • 20) Artikel 28.

 • 21) Artikel 30, stk. 1-5.

 • 22) Artikel 31, stk. 1, 3 eller 4.

 • 23) Artikel 32.

 • 24) Artikel 33, stk. 1-4.

 • 25) Artikel 34, stk. 1-3.

 • 26) Artikel 35, stk. 1.

 • 27) Artikel 36, stk. 1 eller 2.

 • 28) Artikel 37.

 • 29) Artikel 54.

 • 30) Bilag III.

 • 31) Bilag VI,

  • a) del A,

  • b) del B, punkt 1-2, eller

  • c) del C.

 • 32) Bilag VII,

  • a) del A, punkt 1, 2. kolonne,

  • b) del A, punkt 8, 2. kolonne,

  • c) del A, punkt 9, 2. kolonne,

  • d) del B, punkt 1, 2. kolonne,

  • e) del B, punkt 2, 2. kolonne,

  • f) del B, punkt 17, 1. kolonne,

  • g) del C, eller

  • h) del E.

 • 33) Bilag VIII, punkt 3 eller punkt 4, litra a eller b.

 • 34) Bilag IX, punkt 3-5.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bilag III, afsnit X, kap. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer) eller art. 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg.

Stk. 3 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter:

 • 1) Artikel 35, stk. 1 eller 3.

 • 2) Artikel 38, stk. 1.

Stk. 4 Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, §§ 6-8, §§ 10-12, § 13, stk. 1 eller 2, § 15, stk. 1 eller 2, §§ 16-20, § 21, stk. 1 eller 3, eller § 22.

Stk. 5 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.