Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fødevarer: Alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. »Fødevarer« omfatter drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling. »Fødevarer« omfatter vand efter det sted, hvor kravene skal overholdes, som defineret i art. 6 i direktiv 98/83/EF, og uden at dette berører kravene i direktiv 80/778/EØF og 98/83/EF. »Fødevarer« omfatter ikke: foder, levende dyr, medmindre de er forberedt til markedsføring med henblik på anvendelse som menneskeføde, planter, inden de høstes, lægemidler i den i Rådets direktiv 65/65/EØF og 92/73/EØF anvendte betydning, kosmetik i den i Rådets direktiv 76/768/EØF anvendte betydning, tobak og tobaksvarer i den i Rådets direktiv 89/622/EØF anvendte betydning, narkotiske eller psykotrope stoffer i den betydning, hvori disse begreber anvendes i De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 om narkotiske midler og De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer, restkoncentrationer og forurenende stoffer, jf. art. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

 • 2) Markedsføring: Besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder, jf. art. 3, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen).

 • 3) Fødevareinformation: Oplysninger om en fødevare, som den endelige forbruger får via en etiket eller andet ledsagende materiale eller på anden vis, herunder moderne teknologiske redskaber eller mundtlig kommunikation, jf. art. 2, stk. 2, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugeren (fødevareinformationsforordningen).

 • 4) Obligatorisk fødevareinformation: De oplysninger, som den endelige forbruger skal have i medfør af EU-bestemmelserne, jf. art. 2, stk. 2, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

 • 5) Færdigpakket fødevare: En vare, der som en sådan udbydes til salg til den endelige forbruger og til storkøkkener, og som består af en fødevare samt den emballage, hvori den blev pakket, inden den blev udbudt til salg, uanset om emballagen omslutter fødevaren helt eller delvis, men dog på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen åbnes eller ændres; »færdigpakket fødevare« omfatter ikke fødevarer, der pakkes på salgsstedet på anmodning af forbrugeren eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg, jf. art. 2, stk. 2, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (Fødevareinformationsforordningen).

 • 6) Ingrediens: Ethvert stof eller produkt, herunder aromaer, fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer, og enhver bestanddel af en sammensat ingrediens, der anvendes ved fremstilling eller tilberedning af en fødevare, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i ændret form; restkoncentrationer betragtes ikke som ingredienser, jf. art. 2, stk. 2, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

 • 7) Etiket: Enhver form for vedhæng, tegn, mærke, billede eller andet beskrivende materiale, som er skrevet, trykt, stencilleret, angivet, stemplet eller præget på eller fæstnet til emballagen eller fødevarebeholderen, jf. art. 2, stk. 2, litra i, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

 • 8) Mærkning: Angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører en fødevare, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til denne fødevare, jf. art. 2, stk. 2, litra j, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen).

 • 9) Dybfrosne fødevarer: I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1194 af 8/12/2005 om dybfrosne fødevarer defineres dybfrosne fødevarer som fødevarer, der

  • a) har undergået en særlig nedfrysningsproces, i det følgende benævnt »dybfrysning«, hvorved produktet gennemfryses så hurtigt som nødvendigt for det pågældende produkt,

  • b) efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på – 18°C eller derunder og

  • c) markedsføres med benævnelsen »dybfrossen«.

 • 10) Ekstraktionsmidler: Et opløsningsmiddel, som anvendes i en ekstraktionsproces under forarbejdning af råstoffer, fødevarer eller bestanddele eller ingredienser af sådanne produkter, og som fjernes, men som kan resultere i en utilsigtet, men teknisk uundgåelig forekomst af rester af midlet eller dets omdannelsesprodukter i fødevaren eller fødevareingrediensen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 542 af 27/5/2013 om tilsætninger mv. til fødevarer.

 • 11) Hakket kød: Udbenet kød, som har undergået hakning, og som indeholder mindre end 1% salt, jf. bilag I, punkt 1.13, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer).

 • 12) Fødevareparti: En række salgsenheder, der er fremstillet, tilvirket eller pakket under praktisk taget ens omstændigheder, jf. art. 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/91/EU om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti.