Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015

Kapitel 4 Supplerende bestemmelser om mærkning af færdigpakkede fødevarer
Nettoindhold
§ 4

Mærkning med nettoindhold, jf. art. 9, stk. 1, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), på færdigpakkede fødevarer, der markedsføres i Danmark, skal angives i nettovolumen for flydende varer og i nettovægt for andre varer angivet efter det metriske system.

Sukkerprodukter
§ 5

Angivelse af nettoindhold kan udelades for færdigpakkede sukkerprodukter, omfattet af Bekendtgørelse om visse former for sukker, hvis nettoindhold er under 20 g.

Dybfrosne fødevarer
§ 6

Færdigpakkede dybfrosne fødevarer skal mærkes med følgende oplysninger:

  • 1) Varebetegnelsen suppleres med oplysningen »Dybfrossen«.

  • 2) »Må ikke nedfryses igen efter optøning«.

  • 3) Datoen for mindste holdbarhed ledsages af det tidsrum, i hvilket fødevaren kan opbevares af modtageren, og af angivelsen af opbevaringstemperatur eller krav til opbevaringsudstyr.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for konsumis.

Identifikationsmærkning
§ 7

Færdigpakket hakket kød, som er fremstillet og pakket på engrosvirksomheder omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer), hvor kødets sammensætning ikke lever op til kriterierne i bilag VI, del B, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), skal mærkes med det nationale mærke i overensstemmelse med § 8.

§ 8

Det nationale mærke skal udformes som et cirkulært mærke, hvor der øverst i cirklen er angivet virksomhedens autorisationsnummer, og nederst i cirklen tallet 1.

Stk. 2 Når det nationale mærke anvendes som sundhedsmærke, skal cirklen have en udvendig diameter på mindst 4,5 cm. og tallene i virksomhedens autorisationsnummer skal være mindst 0,8 cm høje og 1-tallet mindst 1,1 cm.

Stk. 3 Fødevarer mærket med det nationale mærke må kun afsættes på det danske marked og må ikke indgå i andre fødevarer, som senere afsættes uden for det danske marked.

§ 9

Fødevarestyrelsen kan tillade, at identifikationsmærket materiale overføres fra en virksomhed til en anden virksomhed, og at denne anden virksomhed anvender det identifikationsmærkede materiale på betingelse af,

  • 1) at produktionen af den pågældende fødevare er ophørt på den virksomhed, hvis nummer er anført på det identifikationsmærkede materiale, og

  • 2) at værdien af det identifikationsmærkede materiale ikke er ubetydelig.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan højest gives for en periode på 7 måneder.