Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 10003 af 06. april 1988,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2017

I medfør af § 14, stk. 2, nr. 3, og § 37, stk. 6, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring, og efter forhandling med vedkommende fagminister og repræsentanter for forbrugerne og de berørte erhvervsorganisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2017 om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for færdigpakninger over 5 g eller 5 ml, som af producenter, importører eller grossister er beregnet til at udbydes i detailsalg, inden for nedennævnte vareområder:

vaske- og rengøringsmidler

pudse- og poleremidler

husholdningskemikalier

malevarer

strikkegarn

vat


Stk. 2 Portionspakninger (dvs. pakninger afmålt til engangsbrug) er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2

Færdigpakninger omfattet af § 1, stk. 1, skal være mærket med nettomængde angivet som nettovægt eller nettorumfang. Vægt angives i kilogram eller gram, rumfang i liter, deciliter, centiliter eller milliliter.

Stk. 2 For aerosoler angives mængden af produktet inklusive drivmiddel.

Stk. 3 Fra den 31. december 1989 må færdigpakket strikkegarn af naturfibre (animalske, vegetabilske og mineralske), kemofibre og blandinger af disse fibre kun udbydes i detailsalg i følgende nominelle mængder: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g og 1000 g.

§ 3

Angivelse af nettomængde skal ske på tydelig, let læselig og holdbar måde.

Stk. 2 Hvis en færdigpakning består af flere færdigpakninger, er den yderste pakning også omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, medmindre de enkelte pakningers nettomængde let kan ses.

§ 4

For færdigpakninger, der omfattes af denne bekendtgørelse, gælder følgende tolerancegrænser for negative afvigelser fra den nominelle mængde:

Nominel mængde Negativ tolerance

i gram eller millimeter i pct. af nominel mængde 5 - 100 9,0 101 - 300 4,5 over 300 3,0


Stk. 2 Kontrol udføres som stikprøvekontrol af et parti færdigpakninger hos producenten, importøren eller grossisten.

Stk. 3 For strikkegarn og vat beregnes nettovægt ved addition af produktets tørvægt med et fugtighedstillæg som angivet i bilag 1.

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1988, og samtidig ophæves Monopoltilsynets bekendtgørelse MT. nr. 20-85 af 10. oktober 1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat.

Stk. 2 Færdigpakninger, der omfattes af § 1, stk. 1, og som er produceret eller importeret før 1. september 1986, kan forhandles indtil 1. september 1988 under iagttagelse af de før 1. september 1986 gældende bestemmelser.