Bekendtgørelse om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021

I medfør af § 8 og § 37, stk. 6 og 7, i lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastsætter sprogkrav og sanktioner for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

§ 2

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

 • 1) Brugt fodtøj.

 • 2) Beskyttelsesfodtøj, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425.

 • 3) Fodtøj, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

 • 4) Fodtøj, der har karakter af legetøj.

§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Fodtøj: Alle produkter med sål beregnet til at beskytte eller dække foden, herunder de dele, der markedsføres separat, og som er nævnt i bilag I.

 • 2) Overdel: Ydersiden af den del, der er forbundet med ydersålen, jf. bilag I.

 • 3) Foring og bindsål: Foring af overdel og dæksål, som udgør den indvendige del af fodtøjet, jf. bilag I.

 • 4) Ydersål: Undersiden af fodtøjet, som er forbundet med fodtøjets overdel, og som udsættes for slid, jf. bilag I.

 • 5) Tekstilprodukt: Produkter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1007/2011.

Kapitel 2 Fodtøj
Mærkning af fodtøj
§ 4

Fodtøj skal mærkes med angivelse af oplysninger om materialet for fodtøjets overdel, foring og bindsål og ydersål.

Stk. 2 Oplysninger om materialet skal angives med enten piktogram eller tekst på dansk, som anført i punkt 2 i bilag I.

Stk. 3 Ved angivelse af materialer for overdelen, skal der ikke angives oplysninger om tilbehør eller forstærkninger som eksempelvis kantning, ankelbeskyttere, pynt, besætning, spænder, pløse, snøreringe o.l.

Krav til mærkningen af fodtøj
§ 5

Mærkningen efter § 4 skal give oplysning om det materiale, som udgør mindst 80 % af overfladearealet af fodtøjets overdel og foring og bindsål. Mærkningen skal også give oplysning om det materiale, der udgør mindst 80 % af rumfanget af ydersålen.

Stk. 2 Hvis ikke et materiale udgør mindst 80 %, jf. stk. 1, skal der gives oplysninger om de to materialer, der til sammen udgør den største andel af sammensætningen af materialerne for overfladearealet af fodtøjets overdel og foring og bindsål eller rumfanget af ydersålen.

Stk. 3 Mærkningen må kun angive oplysninger om materialer, som er anført i punkt 2 i bilag I.

§ 6

Mærkningen efter § 4, stk. 2 og § 5 skal være synlig, solid og tilgængelig og fremgå af mindst det ene stykke fodtøj af hvert par. Mærkningen må ikke være vildledende for forbrugeren.

Stk. 2 Mærkning kan trykkes, limes eller præges på eller vedhæftes fodtøjet.

Stk. 3 Piktogrammer skal være tilstrækkeligt store til, at de anførte oplysninger tydeligt kan aflæses.

Fabrikantens forpligtelser
§ 7

En fabrikant af fodtøj skal mærke fodtøjet i overensstemmelse med §§ 4-6, inden det bringes i omsætning.

Bemyndigede repræsentanter
§ 8

En fabrikant kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Stk. 2 En bemyndiget repræsentant kan bemyndiges til at udføre fabrikantens forpligtelser til at mærke fodtøj efter denne bekendtgørelses §§ 4-6.

§ 9

En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, denne har modtaget fra fabrikanten.

Importørens forpligtelser
§ 10

En importør af fodtøj skal sikre, at fodtøjet er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6 før denne bringer fodtøjet i omsætning.

§ 11

Ved en importør eller burde denne vide, at fodtøj ikke er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6, må fodtøjet ikke bringes i omsætning, før der er foretaget korrekt mærkning, jf. §§ 4-6.

Stk. 2 Ved en importør eller burde denne vide, at fodtøj, den pågældende har bragt i omsætning, ikke er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6, skal importøren straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at fodtøjet mærkes efter reglerne i §§ 4-6.

Detailhandlerens forpligtelser
§ 12

En detailhandler af fodtøj skal sikre, at fodtøj er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6 før denne gør fodtøjet tilgængeligt på markedet.

§ 13

En detailhandler af fodtøj skal sikre, at mærkningen efter §§ 4-6 er synlig og tilgængelig for forbrugeren før købet af fodtøjet.

Stk. 2 En detailhandler af fodtøj skal sikre, at forbrugeren før køb af fodtøj informeres om eventuelle piktogrammernes betydning.

§ 14

Ved en detailhandler eller burde denne vide, at fodtøj ikke er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6, må fodtøjet ikke gøres tilgængeligt på markedet, før der er foretaget korrekt mærkning, jf. §§ 4-6.

Importørens og detailhandlerens overtagelse af fabrikantens forpligtelser
§ 15

Bringer importøren eller detailhandleren fodtøj i omsætning under eget navn eller varemærke, anses denne for at være fabrikant og er underlagt fabrikantens forpligtelser, jf. § 7.

Kapitel 3 Tekstilprodukter
Etikettering og mærkning af tekstilprodukter
§ 16

Tekstilprodukter skal af den erhvervsdrivende etiketteres eller mærkes på dansk i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011.

Kapitel 4 Sikkerhedsstyrelsens beføjelser
§ 17

Konstaterer Sikkerhedsstyrelsen et af følgende forhold, kan styrelsen give den erhvervsdrivende påbud efter § 14 i lov om produkter og markedsovervågning:

 • 1) Fodtøj er ikke mærket i overensstemmelse med §§ 4-6.

 • 2) Tekstilprodukter ikke er ledsaget af etikette eller mærkning på dansk, jf. § 16.

 • 3) Tekstilprodukter ikke er etiketteret eller mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1007/2011.

Kapitel 5 Straf
§ 18

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) i strid med § 7 undlader at mærke fodtøj i overensstemmelse med §§ 4-6,

 • 2) i strid med § 8 undlader at give den bemyndigede repræsentant skriftlig fuldmagt,

 • 3) i strid med § 9 undlader at udføre de opgaver, der er bestemt i fuldmagt,

 • 4) i strid med § 10 undlader at sikre sig, at fodtøj er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6 før fodtøjet bringes i omsætning,

 • 5) i strid med § 11, stk. 1, bringer fodtøj i omsætning, når fodtøjet ikke er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6,

 • 6) i strid med § 11, stk. 2, undlader at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at fodtøj mærkes i overensstemmelse med §§ 4-6,

 • 7) i strid med § 12 undlader at sikre sig, at fodtøj er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6 før fodtøjet gøres tilgængeligt på markedet,

 • 8) i strid med § 13, stk. 1, undlader at gøre mærkningen af fodtøj synlig og tilgængelig for forbrugeren før købet,

 • 9) i strid med § 13, stk. 2, undlader skriftligt at informere forbrugeren om piktogrammernes betydning før købet,

 • 10) i strid med § 14 gør fodtøj tilgængeligt på markedet, når fodtøjet ikke er mærket i overensstemmelse med §§ 4-6,

 • 11) i strid med § 16 undlader at etikettere eller mærke tekstilprodukter på dansk, eller

 • 12) ikke opfylder den erhvervsdrivendes forpligtelser efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1007/2011.

§ 19

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailledet ophæves.