14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 1. august 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 666 af 24. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 22 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, kulturministeren, uddannelses- og forskningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juli 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Lukning af uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

§1 Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal holde lukket for modtagelse af studerende på de videregående uddannelser, jf. dog stk. 2 og § 6.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionens ledelse kan beslutte, at visse aktiviteter skal gennemføres, selvom dette indebærer, at uddannelsesinstitutionen modtager studerende, hvis væsentlige hensyn taler herfor. Beslutning træffes under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), fastsætte krav til aktiviteter efter stk. 2 og beslutte, at aktiviteter efter stk. 2 ikke kan gennemføres.

§2 Lukning af uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område
Uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionerne ikke må modtage elever og studerende jf. dog § 8.

Kapitel 2

Gradvis og kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område

§3 Samtlige private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19), genåbnes gradvist og kontrolleret, når den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v., ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold i dagtilbuddet og på skolen, institutionen m.v. er sundhedsmæssigt forsvarligt.

§4 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v., iværksætter og tilrettelægger genåbning efter § 3 under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. skal ved tilrettelæggelse af genåbning efter § 3 herudover i fornødent omfang træffe beslutning om, hvordan dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

§5 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds, bestyrelses eller persons beslutninger efter §§ 3 og 4 med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), træffe beslutning om, at genåbning efter §§ 3 og 4 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§6 Gradvis og kontrolleret genåbning af uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der holder lukket for modtagelse af studerende på de videregående uddannelser, jf. § 1, genåbnes gradvist og kontrolleret for:

  • 1) Studerende, som i sommeren 2020 afslutter en sundhedsfaglig uddannelse, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  • 2) Alle offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.

  • 3) Afvikling af mundtlige eksamener samt undervisningsaktiviteter m.v., der kræver fysisk fremmøde.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionerne genåbnes gradvist og kontrolleret for alle aktiviteter på ikke-videregående uddannelser, der i en periode har været helt eller delvist lukket for modtagelse af elever af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), herunder eventuel optagelse og genindflytning på skolehjem eller kostafdeling.

Stk. 3 Genåbning efter stk. 1 og 2 sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), træffe beslutning om, at en gradvis åbning efter stk. 1 og 2 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§7 Gradvis og kontrolleret genåbning af folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område
Samtlige folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler på Kulturministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), genåbnes gradvist og kontrolleret, når folkehøjskolens ledelse ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for elever og deltagere er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2 Folkehøjskolens ledelse iværksætter og tilrettelægger genåbningen efter stk. 1 under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve folkehøjskolens ledelses beslutninger efter stk. 1 og 2 med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§8 De videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område, der er lukket, jf. § 2, genåbnes gradvist og kontrolleret for:

  • 1) De studerende, som i sommeren 2020 afslutter en bachelor, kandidat eller solistafgang. De studerende kan gives adgang til værksteder, tekniske faciliteter, relevante instrumenter, øvefaciliteter m.v. Afgrænsningen af hvilke studerende uddannelsesinstitutionen kan åbne for, besluttes af kulturministeren efter drøftelse med uddannelsesinstitutionerne.

  • 2) Alle offentlige forskningsaktiviteter og kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed, der kræver tilstedeværelse.

  • 3) Afvikling af mundtlig eksamener samt undervisningsaktiviteter m.v., der kræver fysisk fremmøde.

  • 4) Voksen- og efteruddannelsesaktivitet (VEU), hvor uddannelsesinstitutionerne vurderer, at fremmøde er nødvendigt

Stk. 2 Genåbning efter stk. 1 sker under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), træffe beslutning om, at en gradvis åbning efter stk. 1 standses eller begrænses i en nærmere angivet periode.

§9 Gradvis og kontrolleret genåbning af sprogcentre på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
Udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der i en periode har været helt eller delvis lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), åbnes gradvist og kontrolleret, når den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for tilbud om danskuddannelse hos den pågældende udbyder, ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at kursisters ophold er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for tilbud om danskuddannelse hos den pågældende udbyder, iværksætter og tilrettelægger åbning efter stk. 1, under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds, bestyrelses eller persons beslutninger efter stk. 1 og 2, med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses i en nærmere angivet periode.

Kapitel 3

Ikrafttræden og forholdet til anden lovgivning

§10 Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af COVID-19 finder ikke anvendelse på dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. maj 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. august 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 627 af 15. maj 2020 om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside