14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 543 af 28. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 11. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner ikke er lukket, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og § 3, stk. 1, nr. 1
 • Bilag 2Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner er lukket, jf. § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, § 2, stk. 2, og § 3, stk. 1, nr. 2

Kapitel 1

Lukning af uddannelsesinstitutioner

§1 Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog §§ 2 og 3.

Kapitel 2

Gradvis genåbning af uddannelsesinstitutioner

§2 Videregående uddannelser
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der holder lukket for modtagelse af studerende, jf. § 1, genåbnes gradvist for følgende:

 • 1) Studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 5.

 • 2) Afgangsstuderende, der ikke er omfattet af nr. 1, på videregående uddannelser med mange praksisrettede elementer, medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 50 pct., jf. dog § 5. Uddannelsesinstitutionen beslutter, hvilke konkrete uddannelser der er omfattet af 1. pkt.

 • 3) Studerende på videregående uddannelser, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, dog således at den samlede ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 20 pct., jf. dog § 5.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at studerende i nærmere bestemt omfang gives adgang til fysisk fremmøde i forbindelse med studiegrupper, læsegrupper på biblioteker m.v., medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, jf. dog § 5.

§3 Ikke-videregående uddannelser
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der holder lukket for modtagelse af elever, jf. § 1, genåbnes gradvist for følgende:

 • 1) Elever på ikke-videregående uddannelser, herunder ophold på skolehjem og lignende, på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 5.

 • 2) Elever på ikke-videregående uddannelser, herunder ophold på skolehjem og lignende, medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, jf. dog § 5. På institutioner, der modtager elever efter 1. pkt., må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstige 50 pct.  2. pkt. finder ikke anvendelse for elever, som er indskrevet på skolehjem og lignende for så vidt angår deres ophold på skolehjem m.v.

 • 3) Elever på ikke-videregående uddannelser, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen, jf. dog § 5.

 • 4) Elever på ikke-videregående uddannelser indskrevet på skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolehjem m.v., jf. dog § 5.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde for elever i forbindelse med deltagelse i togter på Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage, såfremt det vurderes forsvarligt.

§4 Tilrettelæggelse af gradvis genåbning
Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og gradvis genåbning efter denne bekendtgørelse under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Kapitel 3

Krav om covid-19-test

§5 Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, hvor disse elever og studerende modtages, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for institutionen eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på institutionen. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for elever, studerende og ansatte, der:

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Stk. 3 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen kan modtage elever eller studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, at institutionen gennemfører stikprøvevis kontrol af, at de elever og studerende, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt elev eller studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§6 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 5, kan der ske bortvisning af elever og studerende fra lokaliteten.

Kapitel 4

Ikrafttræden og forhold til anden lovgivning

§7 Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af denne bekendtgørelse, som anført i § 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 12. april 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 410 af 12. marts 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside