Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 23. juli 2021

I medfør af § 3, stk. 3, § 34 og § 64 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Lukning og genåbning m.v.
§ 1

Udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, genåbnes, jf. dog §§ 2-4.

§ 2

Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre omfattet af stk. 5, når sprogcenteret er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 33, jf. dog stk. 7.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af institutioner m.v. omfattet af stk. 5, når institutioner m.v. er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 500 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, og hvor der i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre omfattet af stk. 5, når sprogcentrene er beliggende i et sogn, hvor der er en incidens på mindst 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og er en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 3, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde fra den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om lukning af kommunale og private sprogcentre, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvis Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af kommunalbestyrelsen vurderer, at konkrete sprogcentre skal lukke, når disse er beliggende i sogne, der grænser op til sogne omfattet af påbud efter stk. 3. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 5 Påbud efter stk. 1-4 omfatter offentlige og private udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for to dage forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 33. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter institutioner m.v., der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 33, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

Stk. 7 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 33, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 ikke sprogcentre, der er omfattet af styrelsens påbud.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-4.

Stk. 9 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 10 Et midlertidigt påbud om lukning af sprogcentre og institutioner efter stk. 1-4, jf. stk. 5, omfatter ikke kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksaminer ved fysisk fremmøde på sprogcenteret eller institutionen.

§ 3

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, om påbud efter § 2, stk. 2-4, skal ophæves for konkrete sprogcentre, herunder for fysisk afgrænsede lokaler og lokaliteter, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 2, stk. 1, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 2, stk. 6, vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage er under den i § 2, stk. 1, nævnte incidensgrænse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 2, stk. 2, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1. vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen, i de seneste syv dage er under incidensgrænsen nævnt i § 2, stk. 2, eller har færre end 20 smittetilfælde med covid-19.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 2, stk. 3 eller 4, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen eller, når der i det sogn, der er omfattet af påbud efter § 2, stk. 3, i de seneste syv dage er en incidens på færre end 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, færre end 20 smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindre end 3.

§ 4

Sprogcentre, der har været omfattet af et påbud efter § 2, stk. 1-4, eller epidemilovens § 33 i mere end 2 uger over de seneste 4 uger, må modtage kursister omfattet af påbuddet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 På sprogcentre der modtager elever, kursister og deltagere efter stk. 1, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse på hver geografisk lokalitet af institutionerne ikke overstige 50 pct.

Stk. 3 Det er en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på et sprogcenter eller institution m.v. efter stk. 1 og 2, at kursister og ansatte m.fl. har ladet sig teste for covid-19 ved en antigen- eller PCR-test, der er højest 24 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Stk. 3 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 16 år.

 • 2) Kursister, ansatte m.fl., der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammelt.

 • 3) Kursister, ansatte m.fl., der kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højest 42 dage efter den første dosis.

 • 4) Kursister, ansatte m.fl., der kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

 • 5) Kursister, ansatte m.fl., der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 5. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort.

Stk. 5 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 4, nr. 5.

Stk. 6 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den pågældende persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” samt af sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 7 Det er en betingelse for, at sprogcenteret eller institutionen kan modtage kursister, ansatte m.fl., som er omfattet af stk. 3, at sprogcenteret eller institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de kursister, ansatte m.fl., der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 3, medmindre de er undtaget efter stk. 4. Enhver fremmødt kursist, ansat m.fl. med tilknytning til sprogcenteret eller institutionen skal med henblik herpå til enhver tid og efter sprogcenterets eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 3, jf. dog stk. 4.

Stk. 8 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. stk. 3-7, kan der ske bortvisning fra lokaliteten.

Kapitel 2 Ikrafttræden, ophævelse og forhold til anden lovgivning
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 944 af 19. maj 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 1490 af 21. juni 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19.