14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 12. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 398 af 10. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Geografiske områder, hvor udbyder af danskuddannelse ikke er lukket, jf. § 1, stk.
 • Bilag 2Geografiske områder, hvor udbyder af danskuddannelse under visse betingelser ikke er lukket, jf. § 1, stk. 3-5

§1 Udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal holde lukket, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at udbyderen ikke må modtage kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen. Den pågældende udbyder kan tilbyde fjernundervisning.

Stk. 3 En lukning efter stk. 1 og 2 omfatter ikke udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 4 På sprogcentre, der modtager kursister efter stk. 3, jf. bilag 2, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for kursister på hver geografisk lokalitet af sprogcenteret ikke overstige 50 pct.

Stk. 5 På sprogcentre, der modtager kursister efter stk. 3, jf. bilag 2, gælder det i forhold til afholdelse af modultest og andre prøver i medfør af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., udlændingeloven eller lov om indfødsretsprøven af 2015, der afholdes af udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som kræver fysisk fremmøde, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent på hver geografisk lokalitet af sprogcenteret ikke må overstige 50 pct.

Stk. 6 Prøver og eksamener på Udlændinge- og Integrationsministeriets område med fysisk fremmøde, herunder modultest og andre prøver i medfør af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., udlændingeloven eller lov om indfødsretsprøven af 2015, der afholdes af udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som er lukket, jf. stk. 1, aflyses.

§2 Det er en betingelse for, at kursister på sprogcentre, som er omfattet af § 1, stk. 3, samt ansatte ved sprogcenteret, der modtager disse kursister, fysisk kan fremmøde på et sprogcenter, at kursisten eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for sprogcenteret, eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på sprogcenteret. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for kursister og ansatte, der:

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Stk. 3 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at udbyderen af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kan modtage en kursist, som er omfattet af § 1, stk. 3, at udbyderen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de kursister, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt kursist skal med henblik herpå til enhver tid og efter udbyderens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§3 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 2, kan der ske bortvisning.

§4 Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for tilbud om danskuddannelse hos den pågældende udbyder, iværksætter og tilrettelægger genåbningen efter denne bekendtgørelse under hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

§5 Ikrafttræden og forhold til anden lovgivning
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på udbydere af danskuddannelse, der er omfattet af denne bekendtgørelse

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 12. april 2021.

profile photo
Profilside