14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2053 af 18. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 22 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, kulturministeren, uddannelses- og forskningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. januar 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Skoler og institutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område
Private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område skal holde lukket. Dette gælder også for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud m.v., der modtager elever, kursister eller deltagere fra sådanne private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at skoler og institutioner m.v. ikke må modtage elever, kursister og deltagere til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen m.v., jf. dog § 2.

§2 En lukning efter § 1 omfatter ikke:

 • 1) Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.

 • 2) Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

 • 3) Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

 • 4) Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

 • 5) Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet, den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.

 • 6) Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

 • 7) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

 • 8) Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.

 • 9) Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af covid-19.

 • 10) Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:

  • a) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).

  • b) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.

  • c) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

  • d) Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Stk. 2 Efterskoler og frie fagskoler må ikke påbegynde kurser eller aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

§3 Kommunalbestyrelsen etablerer nødpasning til børn og unge, som er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, fritidshjem, klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, skoler efter lov om efterskoler og frie fagskoler samt skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., som er omfattet af § 1.

Stk. 2 Friskoler og private grundskoler kan etablere nødpasning. § 4 og § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

§4 Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

 • 1) Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

 • 2) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Stk. 3 Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og unge omfattet af stk. 2, nr. 2, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger for barnet, sikrer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning, jf. stk. 2, nr. 2, eller i tilbud omfattet af § 2, stk. 1.

§5 Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter § 4 stå til rådighed for nødpasning af børn indskrevet i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer det nødvendigt. Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud.

§6 Kommunalbestyrelsen kan påbyde tilbud under den kommunale forsyning, folkeskoler, offentlige institutioner m.v. at modtage et nærmere bestemt antal børn og unge i nødpasning.

§7 I private og offentlige grundskoler, herunder 10. klasseskoler, må undervisning på skolen alene gennemføres, hvis elever ikke blandes på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for elever omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2-4.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for skoler med kosttilbud m.v., idet familiegrupperne dog så vidt muligt skal være udgangspunktet også for undervisningen.

Stk. 4 Prøver, eksamener m.v. kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde, idet skolen dog skal bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.

§8 Folkehøjskoler og videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Kulturministeriets områder
Folkehøjskoler skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at folkehøjskolen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på folkehøjskolen, jf. dog stk. 3. Folkehøjskolen kan vælge at tilbyde fjernundervisning.

Stk. 3 § 2, stk. 1, nr. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse for elever og kursister på folkehøjskoler.

§9 Videregående uddannelsesinstitutioner skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v.

Stk. 4 Ved fysisk fremmøde efter stk. 3 skal uddannelsesinstitutionen sikre, at der er skærpet opmærksomhed på, at ingen møder op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og brug af mundbind m.v. i fællesarealer.

Stk. 5 For videregående uddannelsesinstitutioner med udbud af ungdomsuddannelser finder § 2, stk. 1, nr. 1 og 5, tilsvarende anvendelse for elever på disse uddannelser.

§10 Sprogcentre på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
Udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at udbyderen ikke må modtage kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen. Den pågældende udbyder kan tilbyde fjernundervisning.

Stk. 3 Prøver og eksamener på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, herunder modultest og andre prøver i medfør af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., udlændingeloven eller lov om indfødsretsprøven af 2015, der afholdes af udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 7. februar 2021.

§11 Fællesbestemmelser
(Ophævet)

§12 Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19) finder fortsat anvendelse for skoler og institutioner m.v., der modtager elever, kursister, deltagere eller studerende omfattet af denne bekendtgørelse, og ved genåbningen af skoler og institutioner m.v., der er omfattet af §§ 1 og 10.

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 8. februar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1829 af 7. december 2020 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside