14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Arbejdsmarkedets Tillægspensions lønpolitik og -praksis skal, under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, udformes, gennemføres og opretholdes i overensstemmelse med §§ 10-16 samt

  • 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, jf. § 23 b, stk. 1, nr. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og må ikke tilskynde til risikotagning, som overstiger Arbejdsmarkedets Tillægspensions grænser for risiko,

  • 2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretnings- og risikostyringsstrategi, risikoprofil, værdier, langsigtede mål og risikostyringspraksis og resultater som helhed, herunder en holdbar forretningsmodel,

  • 3) harmonere med principperne om beskyttelse af medlemmer i forbindelse med udførelsen af virksomhed og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter,

  • 4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler muligheden for at opfylde sine forpligtelser, og

  • 5) hvis relevant skelne mellem kriterier for fastsættelse af faste løndele, der primært bør afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar, og kriterier for fastsættelse af variable løndele, som bør afspejle vedvarende og risikojusterede resultater samt resultater udover, hvad der kan forventes i forhold til den ansattes relevante erhvervserfaring og organisatoriske ansvar.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen eller direktøren kan beslutte, at der kan undtages fra kravene i § 10, stk. 1, nr. 4, i tilfælde, hvor den optjente variable løn udgør maksimalt 100.000 kr. om året, hvis bestyrelsen eller direktøren vurderer, at undtagelsen er forsvarlig. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke hensyn der er lagt til grund for at undtage den variable løndel fra kravet i § 10, stk. 1, nr. 4, samt forsvarligheden heraf, jf. 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside