Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 899 af 19. juni 2023

§ 4

Med anmeldelsesblanketten skal følge kvittering for løn eller lignende dokumentation for udbetalt løn og andet vederlag i de sidste 3 måneder, før udbetalingen af løn mv. ophørte.

Stk. 2 For så vidt angår krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet samt godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet, der er fastslået ved dom, forlig, voldgiftskendelse eller lignende, vedlægges endvidere en udskrift af afgørelsen eller lignende dokumentation. I andre tilfælde må det oplyses, om kravet støttes på funktionærloven, andre love, kollektiv overenskomst, sædvane eller individuel aftale. Ved opsigelsesperiodens udløb indsendes dokumentation for indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Fonden fastsætter de nærmere regler for afgivelsen af disse oplysninger samt underskrivelsen/signeringen heraf.

Stk. 3 Som dokumentation for krav på feriegodtgørelse vedlægges udskrift fra portalen Feriepengeinfo på borger.dk eller anden dokumentation for optjent feriegodtgørelse samt lønsedler eller lignende for løn, hvoraf feriegodtgørelse skal beregnes.

Stk. 4 Som dokumentation for krav på renter og sagsomkostninger vedlægges kopi af breve og eventuel dom, der tilkender lønmodtager omkostninger, eller kvittering for afholdt retsafgift.

Stk. 5 Til brug for fondens beregning og indberetning af lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 3, vedlægges som dokumentation lønsedler eller andre beviser for den ferieberettigede indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.