Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25. juni 2010

I medfør af § 126, stk. 5 og § 130, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse
§ 1

Enhver advokat – herunder en advokat fra et medlemsland af EU eller EØS eller fra Schweiz (EU-advokat), som varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel – og enhver advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet.

§ 2

Ved efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet forstås undervisning, der enten er af generel betydning for udøvelsen af advokaterhvervet, eller har konkret betydning for den pågældende advokatfuldmægtigs eller advokats varetagelse af arbejdsopgaverne. Deltagelse i grunduddannelsen for advokater anses ikke for efteruddannelse.

Stk. 2 Deltager advokater eller advokatfuldmægtige, der har bestået juridisk kandidateksamen før den 1. januar 1997, og for hvem deltagelse i grunduddannelsen ikke er en betingelse for opnåelse af advokatbeskikkelse, kan sådan deltagelse dog anses for efteruddannelse.

§ 3

Et undervisningsforløb skal i øvrigt opfylde følgende betingelser for at kunne anses for efteruddannelse efter § 1:

 • 1) hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,

 • 2) der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af undervisningen,

 • 3) underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og

 • 4) der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet, f.eks. i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.

Stk. 2 Et undervisningsforløb kan gennemføres både eksternt hos en kursusudbyder mv., internt af et advokatkontor mv. eller i et samarbejde mellem flere advokatkontorer mv.

Stk. 3 E-læring eller tilsvarende it-baseret undervisning kan udgøre efteruddannelse, hvis betingelserne i denne bestemmelse og i § 2 er opfyldt. Den tid, hvor en underviser på et e-læringsforløb er til rådighed for kursusdeltagerne, kan anses for undervisningsvirksomhed, jf. § 5.

§ 4

For at opfylde kravet om løbende efteruddannelse i § 1 skal den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig inden for en periode på 3 år have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, jf. dog §§ 7-11. Hver lektion skal have haft en varighed af 45 minutter.

Stk. 2 For advokater regnes den første af den i stk. 1 nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af beskikkelse, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For advokatfuldmægtige regnes den første 3-års periode fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For EU-advokater regnes den første 3-års periode fra den 1. i den førstkommende måned efter tidspunktet for registrering hos Advokatsamfundet, dog tidligst fra den 1. januar 2008.

Kapitel 2 Undervisningsvirksomhed
§ 5

Undervisningsvirksomhed anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt den pågældendes egen deltagelse i undervisningen ville opfylde kravene i § 2. Undervisningsvirksomhed på grunduddannelsen for advokater anses for efteruddannelse efter § 2. Hvis den pågældende underviser inden for den i § 4 nævnte 3-års periode afholder flere i det væsentlige ens undervisningsforløb, kan undervisningsvirksomheden dog kun godskrives med ét af disse gentagne undervisningsforløb inden for hver 3-års periode.

Stk. 2 Betingelserne i § 3 og § 4 finder tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 nævnte undervisningsvirksomhed. Undervisningsvirksomhed kan dog maksimalt godskrives med 27 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.

Kapitel 3 Forfattervirksomhed
§ 6

Forfattervirksomhed anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt den pågældende

 • 1) har skrevet eller har været med til at skrive et juridisk faglitterært værk, der udgives af et forlag,

 • 2) har skrevet eller har været med til at skrive en juridisk faglig artikel, som offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion, eller

 • 3) har skrevet eller har været med til at skrive en juridisk forskningsafhandling, herunder f.eks. en ph.d-afhandling.

Stk. 2 Forfattervirksomhed kan dog maksimalt godskrives med 18 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.

Stk. 3 Ved vurderingen i henhold til § 4 af, om kravet til efteruddannelsens omfang er opfyldt, omregnes det pågældende juridisk faglitterære værk, den juridisk faglige artikel eller den juridiske forskningsafhandling til lektioner, således at 2340 tegn eksklusiv mellemrum udgør én lektion. Hvis der har været flere forfattere til den pågældende udgivelse mv., beregnes antallet af lektioner på grundlag af den pågældende forfatters andel i udgivelsen mv.

Kapitel 3 a Rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer
§ 6a

Frivillig rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer, som ydes af advokatfuldmægtige, uden disse modtager vederlag for rådgivningen, anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt:

 • 1) advokatvagten eller retshjælpskontoret er tilskudsberettiget, jf. retsplejelovens § 323-324,

 • 2) betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, og

 • 3) der foreligger en skriftlig erklæring, udstedt af retshjælpskontorets eller advokatvagtens ledelse, der dokumenterer den pågældendes deltagelse og omfanget heraf.

Stk. 2 Rådgivningsvirksomheden kan dog maksimalt godskrives med 18 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.

Kapitel 4 Overførelse af overskydende lektioner
§ 7

En advokat eller advokatfuldmægtig, der i løbet af den i § 4 nævnte 3-års periode overopfylder kravet i § 4 om 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan overføre de overskydende lektioner til den efterfølgende 3-års periode.

Stk. 2 Rådgivningsvirksomhed i henhold til § 6 a kan ikke overføres til den efterfølgende 3-års periode.

Kapitel 5 Suspension af kravet om løbende efteruddannelse
§ 8

Såfremt en advokatfuldmægtig fratræder sin stilling, en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat eller advokatbeskikkelsen bortfalder eller frakendes den pågældende, eller en EU-advokat afmelder sin registrering hos Advokatsamfundet, suspenderes kravet om løbende efteruddannelse i § 1.

Stk. 2 Hvis advokatfuldmægtigen på ny ansættes som advokatfuldmægtig, advokaten på ny får udleveret advokatbeskikkelse eller EU-advokaten igen lader sig registrere hos Advokatsamfundet, genindtræder den pågældende i kravet om løbende efteruddannelse. Den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig genindtræder således i den 3-års periode i henhold til § 4, der blev afbrudt på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder. Efteruddannelse, som den pågældende har deltaget i i perioden forud for afbrydelsen af 3-års perioden, anses ikke for bortfaldet.

Stk. 3 Såfremt de i § 1 nævnte personer, uden derved at bringe ansættelsen eller registreringen til ophør og uden at deponere beskikkelsen, er fraværende fra stillingen som advokatfuldmægtig eller advokat i en periode på 2 måneder eller derover, medmindre dette sker for at følge efteruddannelse omfattet af § 2, reduceres kravet om efteruddannelsens omfang i overensstemmelse med § 9. Det er dog en betingelse herfor, at der foreligger dokumentation for lovligt forfald, f.eks. på grund af sygdom eller bevilget orlov fra den pågældende stilling.

§ 9

Kravet om 54 lektioners efteruddannelse i § 4, stk. 1, reduceres i de i § 8, stk. 3, nævnte tilfælde med 3 lektioner pr. 2 måneders fravær fra stillingen.

Kapitel 6 Dispensation fra kravet om løbende efteruddannelse
§ 10

I andre end de i § 8 nævnte tilfælde kan Advokatrådet efter ansøgning fra en person omfattet af § 1 undtagelsesvis dispensere helt eller delvist fra kravet om 54 lektioners efteruddannelse, jf. § 4. Det er dog en forudsætning herfor, at ansøgning om dispensation er begrundet i vægtige personlige, herunder helbredsmæssige, forhold, og at disse på forlangende af Advokatrådet dokumenteres. Den pågældendes hidtidige deltagelse i efteruddannelse skal indgå i Advokatrådets beslutningsgrundlag og kan derfor kræves dokumenteret.

Kapitel 7 EU-advokater
§ 11

Pligten til efteruddannelse for en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, anses for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer, at være undergivet en pligt til efteruddannelse i sit hjemland, som i det væsentlige svarer til de krav, der er fastsat i §§ 1-6.

Stk. 2 Hvis det krav om efteruddannelse, som en EU-advokat er underlagt efter hjemlandets regler, kun delvist svarer til de krav, der er fastsat i §§ 1-6, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende deltager i supplerende efteruddannelse.

Kapitel 8 Erklæring om opfyldelse af kravet om løbende efteruddannelse, dokumentationskrav mv.
§ 12

Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken der skal indsendes en erklæring om opfyldelse af kravene i §§ 1-6 om løbende efteruddannelse. Erklæringen skal indsendes af den enkelte advokat, idet erklæringen også skal omfatte de advokatfuldmægtige, der er autoriserede under advokaten. Advokatrådet kan beslutte, at advokatfirmaer kan afgive erklæringen på vegne af de advokater og advokatfuldmægtige, som er beskæftigede i advokatfirmaet.

Stk. 2 Der skal benyttes en formular, der udarbejdes af Advokatrådet, til at afgive erklæringen.

Stk. 3 Erklæringen kan sendes som digital kommunikation. En erklæring sendt som digital kommunikation skal være forsynet med digital signatur.

§ 13

Når en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat eller beskikkelsen bortfalder eller frakendes den pågældende, skal advokaten afgive den i § 12 nævnte erklæring. Erklæringen skal være Advokatrådet i hænde senest en måned efter tidspunktet for deponeringen, bortfaldet eller frakendelsen af advokatbeskikkelsen.

Stk. 2 For EU-advokater, som har ladet sig registrere her i landet under hjemlandets titel, og som ønsker at afmelde sig denne registrering, skal den i § 12 nævnte erklæring afgives pr. datoen for afmelding af registreringen i Advokatsamfundet. Erklæringen skal være Advokat­rådet i hænde senest en måned efter afmeldingsdatoen.

§ 14

Enhver advokat er efter anmodning fra Advokatrådet forpligtet til at fremlægge dokumentation for opfyldelse af kravene om løbende efteruddannelse i §§ 1-6, dokumentation for at der er grundlag for at overføre overskydende efteruddannelse i medfør af § 7 samt dokumentation for, at kravene til løbende efteruddannelse er suspenderet eller skal reduceres i medfør af bestemmelserne i §§ 8-10.

Stk. 2 En advokat er endvidere forpligtet til på anmodning fra Advokatrådet at fremlægge den i stk. 1 nævnte dokumentation for så vidt angår de advokatfuldmægtige, der er autoriserede under den pågældende.

Stk. 3 Advokatrådet kan endvidere til enhver tid pålægge en advokat inden for en af rådet fastsat frist at indsende en erklæring som nævnt i § 12.

Kapitel 9 Tilsidesættelse af reglerne i denne bekendtgørelse mv.
§ 15

En advokats tilsidesættelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller af påbud meddelt af Advokatrådet i medfør af bekendtgørelsen anses som en overtrædelse af god advokatskik, for hvilken Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2.

Stk. 2 Det samme gælder, såfremt en advokat ikke i rimeligt omfang har søgt at sikre, at en advokatfuldmægtig, der er autoriseret under advokaten, har deltaget i løbende efteruddannelse i det i §§ 1-6 krævede omfang.

§ 15a

Hvis en advokat ikke opfylder kravet om deltagelse i obligatorisk efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan Advokatrådet give den pågældende påbud om at gennemføre yderligere efteruddannelse inden for en af Advokatrådet fastsat frist.

Stk. 2 Hvis en advokatfuldmægtig ikke opfylder kravet om deltagelse i obligatorisk efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan Advokatrådet give advokatfuldmægtigens principal påbud om, at advokatfuldmægtigen skal gennemføre yderligere efteruddannelse inden for en af Advokatrådet fastsat frist. Udgiften hertil afholdes af principalen.

Stk. 3 En frist efter stk. 1 eller 2 påvirker ikke de krav til efteruddannelse i den efterfølgende 3-års periode, der stilles efter bekendtgørelsens §§ 2-4.

Kapitel 10 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Kapitel 11 Overgangsbestemmelser
§ 17

Kravet i § 1 om gennemførelse af løbende efteruddannelse for advokatfuldmægtige gælder ikke autoriserede advokatfuldmægtige, der er tilmeldt den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse på områder af særlig betydning for advokater som betingelse for at få beskikkelse som advokat, jf. herved bekendtgørelse nr. 1129 af 13. december 1996 med senere ændringer. Dette gælder dog kun, indtil fuldmægtigene har gennemført den hidtil gældende efteruddannelses teoretiske kurser, eller indtil disse ikke længere udbydes af Advokatsamfundet, jf. herved reglerne i bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat.

Stk. 2 For disse advokatfuldmægtige regnes den i § 4, stk. 1, nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter deltagelse i det sidste kursus eller fra den 1. i den førstkommende måned efter, at det sidste kursus på den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse har været udbudt.