Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2003 af 01. november 2021

§ 6

Forsikringsselskaber skal indberette de interne særskilte opgørelser for henholdsvis livforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesvirksomheden til Finanstilsynet. Indberetningerne skal for hver af de to virksomhedsformer indeholde følgende:

  • 1) Resultatopgørelse.

  • 2) Balance.

  • 3) Kapitalgrundlag, som er opdelt i overensstemmelse med § 5, stk. 4.

  • 4) Kapitalplan, herunder relevante stressscenarier.

Stk. 2 Forsikringsselskaber skal sammenligne de opnåede resultater, som er opgjort i overensstemmelse med de interne særskilte opgørelser, med de forventede resultater, som fremgår af kapitalplanen for den pågældende opgørelsesperiode. På baggrund af sammenligningen skal forsikringsselskaber redegøre for, hvilke beslutninger der er truffet i tilfælde af væsentlige afvigelser fra de forventede resultater i forhold til driften af henholdsvis livforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesvirksomheden. Forsikringsselskaber skal som led i redegørelsen belyse de forventede effekter af beslutningerne med udgangspunkt i forretningsmodellen og kapitalplanen. Redegørelserne skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med den øvrige indberetning af de interne særskilte opgørelser, jf. stk. 1.

Stk. 3 Indberetning af de interne særskilte opgørelser, jf. stk. 1, og indsendelse af redegørelser, jf. stk. 2, skal foretages en gang årligt, senest 14 uger efter kalendersårets afslutning.

Stk. 4 Finanstilsynet kan efter anmodning dispensere fra tilsynsindberetningskravene, jf. stk. 1 og stk. 2, hvis indberetning af dele eller samtlige af disse oplysninger må anses som uforholdsmæssigt byrdefulde i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed.