Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2003 af 01. november 2021

§ 5

Forsikringsselskaber skal føre interne særskilte opgørelser, hvor det fremgår, hvordan resultatet for henholdsvis livsforsikring og syge- og ulykkesforsikring er opnået.

Stk. 2 Samtlige indtægter og udgifter skal opdeles efter deres oprindelse i de interne særskilte opgørelser. Indtægter omfatter særligt præmier, indbetalinger fra genforsikring og investeringsafkast. Udgifter omfatter særligt forsikringsydelser, tillæg til forsikringsmæssige hensættelser, genforsikringspræmier og forsikringsadministrationsudgifter.

Stk. 3 Finanstilsynet skal godkende de fordelingsmetoder hvorefter poster, der er fælles for de to virksomhedsformer, opføres i de interne særskilte opgørelser.

Stk. 4 Forsikringsselskaber skal udarbejde et dokument på grundlag af de interne særskilte opgørelser, hvori de basiskapitalelementer, der fremgår af art. 69-73 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og som medgår til dækning af hvert af de opgjorte teoretiske minimumskapitalkrav, jf. § 4, stk. 1, er klart identificeret og overholder kravene til dækning af minimumskapitalkravene.