Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. august 2022

I medfør af § 25, § 29 § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2022, og § 11, stk. 1, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. oktober 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 2, og § 10, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter lister over overførbare dyresygdomme til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (dyresundhedsloven) samt til lov om hold af dyr.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på de personer, som har dyr i sin varetægt, samt dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier. Disse personer har pligt til at anmelde dyresygdomme, der er opført på liste 1 eller 2 i bilag 1.

Stk. 3 Anmeldepligten gælder for de listeopførte dyresygdomme uanset hvilken dyreart, herunder vildtlevende dyr, der er mistænkt for sygdommen eller uanset hvor sygdommen konstateres.

Stk. 4 Dyresygdomme der er opført på liste 3 eller 4 i bilag 1 kan bekæmpes.

§ 2

De personer, som har dyr i sin varetægt, skal underrette en dyrlæge ved mistanke om en anmeldepligtig dyresygdom, eller ved abnorm dødelighed og andre tegn på alvorlig sygdom, herunder ved markante fald i produktionen af ukendte årsager, med henblik på yderligere undersøgelser, herunder prøveudtagning til laboratorieundersøgelse, når situationen kræver det.

§ 3

Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved mistanke om en sygdom, der er opført på liste 1, straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 En dyrlæge skal ved mistanke om en sygdom, der er opført på liste 1, blive på husdyrbruget, indtil Fødevarestyrelsen ankommer, medmindre der foreligger anden aftale med Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Dyrlægen må ikke i 48 timer efter det seneste besøg på et husdyrbrug med mistanke om en sygdom, der er opført på liste 1, have direkte eller indirekte kontakt med dyr, der kan smittes af den mistænkte sygdom, medmindre mistanken i mellemtiden er afkræftet eller andet er aftalt med Fødevarestyrelsen.

Stk. 4 Følgende sygdomme er undtaget fra kravet i stk. 2 og 3:

  • 1) Paratuberkulose.

  • 2) Porcin reproduktions- og respirationssygdom.

  • 3) Infektion med equin arteritis-virus.

  • 4) Kontagiøs equin metritis.

  • 5) Mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. melagridis).

  • 6) Koi herpes virus.

Stk. 5 Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal underrette Fødevarestyrelsen ved påvisning af en af de sygdomme der er opført på liste 1.

§ 4

Dyrlæger skal, medmindre andet er aftalt med Fødevarestyrelsen, ved mistanke om forekomst af en sygdom, der er opført på liste 2, udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

Stk. 2 Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal underrette Fødevarestyrelsen ved påvisning af en af de sygdomme der er opført på liste 2.

§ 5

Med bøde straffes den, der:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. august 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2022 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene ophæves.